C11:107-8(Rubrik:)
Jönnåkers häradh.   Nykyrkia socken.


                    Notularum explicatio.

Wåhlstad cronohemman 1, opgifwit konglig maijt och cronan
af öfwersten wälborne herr Carl Gyllenpistol i byte emot Abotnää<  >
beståendes af underskrefne lägenheeter och willkor, nembligen.

           A.     Cronogården 1 } hafwa eng skiffte                         Åker.   Eng.
           B.     Frälsegården 1  } af lijka delar.                           tunland.   lass.
                   Deras åker och eng som föllier nembligen.
              C. Starck graan och biörckjordh,            14 26/56.
               I. Starck graan och biörckjordh,              4 16/56.
              II. Grund och något mager biörckjord,      5 44/56.
             III. Graan och biörckjord wähl häfdat,       3 48/56.
                   Summa af heela åkren, nembligen,     28 24/56.
                   Hwardera gårdens åhrlige utsäde,                        7 6/56.
              IV. 2 1/14 tunland hårdwald á 3 lass,        6 3/14.
              V. 3 tunland kerrwald         à 3 lass,        9.
              VI. 2 1/7 tunland hårdwald á 2 1/2 lass,     3 13/14.                    Denne en<  >
              VII. 5 9/14 tunland kerrwald á 2 lass,      11 2/7.                      är för 14 å<  >
             VIII. 4 5/7 tunland kerrwald á 2 lass,         9 3/7.                      intagen af
              IX. 1 9/14 tunland hårdwald á 3 las,          4 1/9.                      den andre
               X. 5 9/14 tunland kerrwald á 3/4 lass,       4 3/14.                     gårdens  h<  >
              XI. 2 9/14 tunland á 1/2 hårdwaldz lass,     2 1/2.                      skap, derf<  >
             XII. 3 3/7 tunland kerrwald á 2 lass,          6 6/7.                      A böör de<  >
            XIII. 3 3/14 tunland kerrwald á 3 lass,        9 9/14.                 {  jämbwähl
                    Summa på engierna,                         68 41/84.                   participera
                    Kommer på hwardera gårdens anpart,                            34 4/14.
Hagar. J.      Denne består af små hassellskough och någre eeekar iblan<  >
                    sampt een dehl kerrwald, ähr skönt beete uthi.
           H.     Ähr merendels moomarck och små biörckskougz wald.
Desse hemman äre bohlby och hafwa doch ingen skoug heller muhl-
beete mera änn med hanck och stör är in begrepit.
Fiskie uthi Långhalsen och Lillssiön af brax, giäddor och abborar
med katzor, miärden och winter notedrächter lijtet.
Humblegård ingen.


(Karttext:)
Långhal-sen.
Solberga egor taga widh.
Frälsegårds hage.
Ekeskough.
Pa1 denne sidan taga Hormesta egor wedh.
Wålstad.
Lillsiön.
Miälnäs egor taga wid.
Soldatstugan.
Frälsegårdens hage.
Råttninge egor.


Mätt anno 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för på.