C11:121-2(Rubrik:)
Jönåkers heradh.  Tuna sochn.


               Notularum explicatio.                              Åker.     Åker. Engh.
                                                                               tunland. tunland. lass.
Utterwijk cronohemman 1, består af un-
                                  derskrefne lägenheeter.
Ladugårdz gierde. A.  Ahl och graanjord,                   2 29/56.
                                  En åkerlinda ibidem,                   15/56.
Söder giärdet.       B.  Samma slagz åkermåån,           2 15/56.
                                  Een linda der sammastädes,        7/56.
Dito.                    G.  Samma slagz åkermån              4 40/56.
                            J.  Gatuengzlyckan, lijka jordemån, 1 46/56.
I. Gullengen.         D.  Gammall och igenlagd åker,      1 5/14.  13 4/56.
                                  Sedan halfparten för trädet afdragin är årligen, 6 30/56.
                            F.  Kerrret mäst öfwer alt kerwald, 32
                            H.  Guld engen hårdwald,               28.
                            E.  Galt engen kerr och hårdwall,   20.
                                 Sommarlass,                                                                 80.
                            K.  Består af god fång och timber
                                 skough sampt mulbeete.
Saltsiöö fiskie winter och sommar, godt med kasse stånd,
skötsättung och notedrächter både innan och utan skiers.
Detta hemman är belägit på Tunna bergzlag, niutandes
af allmenningen god timber och fångskoug sampt mulbete.
Hafwandes intet råå och röör men gamall häfd hwar effter
den en stoor skougz parck förswara och innehafwa.
                            L.   Een lijten trägård med åtskillige fruchtbäran-
                                  de trään.  Humblegård á 100 stengers land.


(Karttext:)
Grytberga häfd tager emot.
Tegskifte med Grytberga.
Leergrufwan.
Baggetäppa.
Graanskoug och betesmarck.
Utmarcken möter.
Stenig marck och godt bete.
Utterwik.
Koowiken.
Utterwijken.
Guld engen.
Galtwiken.
Galt engen.
Gulld häll.
Bråwiken.
Salt siön.


Mätt anno 1686    
af  Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.