C11:126(Rubrik:)
Tuna sochn.


               Notularum explicatio.

Hageby cronohemman och rusthåld 1, förmedlat till 1/2, beståendes
             af fölliande wilkor och lägenheeter, nembligen.

                                                                                          Åker.   Eng.
                                                                                       tunland.   lass.
    C.    Medellmåttig starck, diup och
            bärande gran och eenjord,                    8.
    D.    Samma slagz jordemån,                        9 28/56.
    E.    29/56 tunland skönwald á 4 lass,            2 1/14.
    F.    1 5/14 tunland skönwald á 4 lass,          5 3/7.
    G.    2 1/14 tunland hårdwald á 2 lass,          4 1/7.
    H.    5 2/7 tunland bärande skönwald á 4 lass,
           Der af bör Hageby 2 och Lilltorp 1
           stångh, löper för bägge,                       21 1/7.                         39 11/14.

Hagebytorp cronohemman 1/4, detta ähr Hageby rusthåld
            underlagd och består af fölliande wilkor.
       L. Medellmåttig starck och diup granjord,  5 48/56.
       M. Sammaledes,                                       4.
       N. Samma slagz jordemåån,                         22/56.    10 14/56.
       O. 11/14 tunland hårdwald á 2 lass,            1 4/7.
Skougz fiällen. P. 3 6/7 tunland mager hårdwald á 1/2 lass, 
            Der i hafwer Jogerstad rustningz
            hemman 4, Annerbäck rusth-
            håld 4, frälsegården  der samma-
            stedes och 4 och Lilltorp 2 stänger.
            Löper altså på Lilltorp af 2 lass,              1/8.                           1 32/56.
            Summa på åkren för bägge hemmanen
            är tunneland,                                                      27 42/56.
            Dett åhrlige uthsädet är halfparten,                      13 49/56.
            Summa på åker och eng som räknas årligen,      13 49/56.      34 1/2.
Hageby är ett alldeles instängd hemman som hafwer hwarken skoug
heller mulbete ehuruwähl att andre hemman i denne sochn alle
hafwa något antingen för sig sielf heller ihop med andre willian-
des åbon, menn en sådan tillågo1 blefwit hemmanet, medan det 3:ne gångar i
manna minne legat öde afhändt och förlöknat, förmodandes
derföre någorstädes böre niuta både skoug och mulbete hoos andre.
       H. 1. Hagar af mager hårdwald och
        J.  medellmåttig mulbete.
Eenstadbergh cronohemman 1/2, består af närskrefne lägenheeter.
       A. Starck gran och biörckjord,                 5 8/56.
       B. Samma slagz jordemån,                       5 28/56.
           Summa på åkren,                               10 36/56.
           Dett åhrlige uthsädet är,                                        5 18/56.
       C. Mager och måssegången biörk skogzwald
           8 11/14 tunneland á 1/2 lass,                   4 11/28.
       D. Samma slagz wald á 3 lass 13 1/7 tunland, 4 1/3.
       E. Afgerda på Annerbäkz egor, har knap skoug och bete, humblegård 100 stängers land.
Hage af godt bete.


________________
1Fel för tillägo?