C11:127-8(Rubrik:)
Jönåkers häradh.  Tuna sochn.


(Beskrivning:)
                                                                                   Åker.   Engh.
                                                                                tunland.   lass.
Fadan skatte cronohemman 1/2, som bruukz för-
          waltaren Gillis Debesche
          förpantningzwijs innehafwer,
          beståendes af närskrefne lägen-
          heeter och wilkor, nembligen.
    A.   Biörk och granjord,                            3 4/56.
    B.   Samma slagz jordemån,                      1 44/56.
    C.   Lijka slagz jordemån,                             7/56.
    D.   I lijka måtto,                                          11/56.
          Summa på åkren,                                5 10/56.
          Dett årlige utsäde ähr,                                         2 33/56.
    E.   9/14 tunland hårdwald á 1/2 lass,              9/28.
    F.   4 1/14 tunland hårdwald á 1 lass,        4 13/14.
    G.   1 5/14 tunland hårdwald á 1/2 lass,        19/28.
    H.   Fada dammen som med watu-
          dämmande är odugelig, kan
          räknas för,                                         6.                             11 13/56 lass.
Detta hemman är afgerda på Prästegårdz, Tuna, Backas och Stortorps
egor, hafwer ringa skoug, nödtorffftigt muhlbete med bohlbyn på
uthmarcken.  Een hage I, som han åbon af Tuna skattegård med
betingande och willkor nyttiar och innehafwer.
En qwarn med ett paar stennar hwars ränta ifrån Wallby i
Lunda hijt är transporterat och nu trenne huus med ett
par stenar i hwardera ökat och af brukz förwaltaren Debesche
inrättade och opbygde blefwe niutandes en sådan räntta med
dispositon på rusthålden Tibble i bemält Lunda sochn.
Humblegård och fiskie intet.


(Karttext:)
Tuna och Prestegårds egor.
Faadan.
Fada quarnen.
Utmarcken tager wed.
Quarnstugan.
Biörk skoug.
Mölnarens täppa.
Utmarcken tager emot.


Mätt anno 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.