C11:120-30(Rubrik:)
Jönåkers härad.  Tuna sochn.


                Notularum explicatio.

Pillthytta skatte cronohemman 1/2, består af nedanskrefne willkor och
lägenheeter, nembligen.
                                                                                                  Åker.   Engh.
                                                                                               tunland.   lass.
        I. Ahl och talljord,                                                1 28/56.
       II. Samma slagz jordemån,                                    1 28/56.
      III. Lijkaledes jord,                                                   11/56.
      IV. Biörck och talljord,                                             30/56.
       V. Ahl och biörkjord,                                               27/56.
           Summa på hela åkren,                                       4 12/56.
           Dett åhrlige utsäde,                                                         2 6/56.
      G. Måsegången hårdwald, 17 5/7 tunland á 1,       17 5/7.
      H. 1 tunland hårdwald á 1/4,                                     1/4.
      J.  Steenig sijdewald,                                                 1/2.
      K. Stenig hårdwald á,                                                1/4.               18 5/7.
Hagen. L. Består af biörck och tallskoug, stenig marck och lijtet beete.
          Detta hemman är belägit på allmeningen
          Kolmården, niutandes der nödtorfftigt mul-
          bete, löf och fångskoug, men timber fins intet.
          Fiskie heller fiskiewatn finnes intet.
          Humblegård wed 15 stengers land.
Öfwershyttan eller Öfwershyttetorp cronohemma 1/4.
           Ähr af närskrefne wilkor och commoditeter.
      A. Biörklera och talljord,                                        32/56.
      B. Sijdländ och sänck dy och talljord,                  1 31/56.
      C. Sandmylla och talljord,                                       22/56.
      D. Sammaledes,                                                     12/56.
      E. I lijka måtto,                                                       1/56.
          Summa på åkren,                                             3 6/56.
          Det åhrlige uthsäde är halfparten,                                   1 31/56.
   G. VI. 2 3/4 tunland sijde och hårdwald á 1 1/2 lass, 4 1/8.
   H. VII. 22 sijde, måse och mowald á  1/4 lass,       27 1/2.
              Summa på engen,                                                                   31 5/8.
Hage. F. Af sijde och moowald, lijtet beete.
           Detta hemman är afgärda på Tuna bergzlagh
           och niuter der nödtorfftigh skoug och mulbete.
           Fiskie i Näfwe siön af gieddor, abbor och mörter, nå-
           got som doch arbetes kåstnan och dygen ey wähl
           kunna betala. Humblegård 40 stänger land.


(Karttext:)
Utmarcken.
Steen wald.
Uthmarcken tager wed på desse sidor.
Öfwershyttan.
Utmarcken gränt-zar här emot.
Stenig marck.
Af biörck och skoug.
Hagen.
Pilhyttstugan.
Moo och steenvald.
Pilthyttan.
Utmarcken.
Måse af dybotn.


Mätte anno 1689 och
1690 af Erich Agn<er>.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.