C11:140(Rubrik:)
Bergshammar sochn.


(Beskrivning:)
Desse hemman äre fuller bolby, men hafwa
ingen skoug heller muhlbete annorstädes än på
södre sijdan om elfwen som förmeenes wara
Tuna bergzlagh effter bemält elf, skall i forna dagar
och då bergzlagen war wed macht hafwa warit
skillnad emellan byegorna, finnes icke heller
på denn parcken som mäst af onyttig mark
består, bönderna sig tillägna någon råågångh
heller stafredd som deras häfd kan verifiera.
Fiskie i åhn ganska ringa med miärdlagen
om wåren.
              Humblegård till hwardera gården
wed 100 stängers land.


(Karttext:)
Kongsbroo.
Uthmarck.
Ladugårds egor.
Landswä-gen emellan Nyköping och Norr-köping.
Jägarehåld.
Blackstad eng.
Tuna Prästegårds engh.
Utmarcken.
Jägarehåld.
Kalf hage.
Skatte.
Ekebyy.
Kalf hage.
Wijda.
Jämbn wald.
Jägarehåld.