C11:141(Rubrik:)
Jönåkers häradh.


(Beskrivning:)
Berga. {  A.  Augment på rusthåld hemman 1.    }  desse hafwe tegskiffte
               B.  Ibidem behållet cronohemman 1.       af lijka stångetahl.
                desse hafwa fölliande lägenheeter och willkor, nembligen.

                                        I.  Starck graan och eenjord,                                  16 45/56.               A.                     B.
                                       II.  Samma jordemån,                                              19 30/56.      Åker.   Eng.     Åker.   Eng.
                                             Summa på åkern i tegskiffte,                              30 19/56.   tunland.   lass.  tunland.   lass.
                                             Hwardera gårdens anpart,                                                18 14/56.            18 14/56.
                                      III.  Lagom starck tall och graanjord,                                         1 41/56.
                                      IV.  Samma slagz jordemån,                                                                               1 51/56.
                                             Summa på hwardera gårdens åkrar,                                   20 4/56.             20 14/56.
                                             Dett åhrlige utsädet är halfparten,                                       10 2/56.             10 7/56.
                                        V. 10 2/7 tunland god och stadig starrwald á 3 lass, 30 6/7.
                                       VI.  9 1/2 tunneland sijde och hårdwald á 1 6/7 lass,  17 9/56.
Uteng wed Girdstad. VII.      Som ligger i tegskiffte med Girsta
                                             till hwar annan aln hel: stång.
                                             Består af fölliande jorde jordemåner.
                                        1.  4 5/7 tunneland hårdwald á 1 1/2 lass.
                                        2.  5 1/14 tunneland kerrwald á 2 lass.
                                        3.  4 6/7 tunneland hårdwald á 1 1/4 lass.
                                             Som gör in alles,                        23 2/7 lass.
                                             Här af bärga halfparten böör,                             11 9/14.
                                             Summa på hela engen till byn,                             60 1/7.
                                             Hwardera gården anpart af desse 60 1/7 lass,                     30 1/14.             30 1/14.
                                        G.  Berg och moomarck af små tallskoug, lyder till A.
                                        H.  En dehl bergachtigh, dels med små ahl och tallkerrs
                                              droger och medellmattigt1 beete uthi, lyder till   B.
                                         I.  En dehl steenig marck, men störste delen med små
                                             kerrdroger af ahl och små tallskough, kommer bägge till.

                                             Desse hemman äre bolby och hafwer egen skoug och mul-
                                             beete af dee wilkor och beqwembligheeter som öfwer den
                                             oprättade carta näst föregående blad tydeligare utwijsar.
                                             Fiskie och humblegård intet till någondera gården.
                                             Utegor wed Brunnestad som på näst fölliande bladh
                                             finnas annoterade och beskrefne hörer denne by till.
                                        D.  Medellmåttigh starck graan och enjord
                                             och kommer effter 3 stenger 1 22/56 tunland
                                             som årligen beräknas till hwardera gården,                             19/56.                19/56.
Uthi Åengen.                         Som innehåller 82 1/4 lass, effter bemält
                                             tegskiffte löper 9 7/10 lass, kommer på hwar,                                      4 15/16.             4 15/16.
                                             Summan både på åker och engh,                                       10 21/56.  35.     10 26/56. 35.


_____________
1Fel för medelmåttigt.