C11:143-4(Rubrik:)
Jönåkers härad.  Sankt Nicolai sochn.


(Beskrivning:)
Brunnestad.  A.  Cronohemman 1, hafwer 2/3 stång.                      A.                       B.
                    B.  Frälsehemman 1, hafwer 1/3 stång.                Åker.   Eng.        Åker.   Eng.
                    C.  Frälsehemman 1, hafwer enskijlte egor.
                     Bestå af underskrefne lägenheeter.

             E.      Medellmåttig starck gran och enjord, 16.
             F.      Samma slagz jordemån,                       8 2/56.
             G.      Starck graan och eenjord,                   8 34/56.
                       Summa på åkren i tegskiffte,             30 36/56.
                       Fördehlningen emellan desse hemman,             20 18/56.              10 12/56.
             D.      Medellmåttig starck en och graanjord
                       uthi hwilken A hafwer 4, Tå kyrckiohem-
                       man 9, Lund frälsehemman 3, Stora
                       Slääbroo frälsehemman 3 stänger, Tååbäcken 3 och
                       Berga cronogårdar 3 stänger, är 11 tunland,
                       här af kommer till A,                                          1 42/56.

                       Summa på hela åkren för desse gårdar,            22 4/56.                10 12/56.
                       Halfparten är det årlige utsäde,                         11 4/56.                  5 6/56.
                       Af ofwanstående tegskiffte som D består af.
                   I.  4 1/2 tunland hårdwald á 3 lass,        13 1/2.
                  II.  5 3/4 tunland hårdwald á 1 lass,         5 2/4.
                 III.  25 1/2 tunland kerrwald á 2 1/2 lass, 63.
                        Summa på engen,                            82 1/4.
                        Här af böör A effter 4 stenger eller 4/25,                        13 1/6.
             K.       5 1/4 tunneland kerrwald á 2 1/2 lass,                                8 3/4.                    4 3/8.
             L.       11 1/4 tunland kerrwald  á 2 lass,                                  15.                          7 1/2.
                        Summa på engerna för desse twenne gårdar,                 36 11/12.                11 7/8.
Frälsegården C. Hafwer undherskrefne lägenheeter.
             S.       Ahl och graanjord,                              6 7/56.
             T.       Graan och eenjord,                             2 14/56.
             U.       Medellmåttig starck och talljord,         3 7/56.
             X.       Ahl och talljord lätt mylla,                   5 24/56.
                        Summa på hela åkren,                      16 52/56.
                        Dett åhrlige utsäde,                                           8 26/56.
                   1.  2 11/14 tunland kerrwald á 3 lass,       8 5/14.
                   2.  1 5/14 tunland hårdwald á 1 lass,        1 5/14.
                   3.  13 5/14 tunland kerrwald á 2 lass,     26 5/7.
                   4.  1 tunland mager hårdwald á 1/4,            1/2.                  36 4/7 lass.
             Y.        Denne hage af gran och talljord, kommer till cronogårdens A.
Denne by är bolby, men hwafwer2 uthom sin åker och eng hwarcken
skoug heller muhlbeete uthan niuta sådandt af Berga egor med lof
och tillståndh.  Fiskerije uti åhn om sommaren med swepnäth lijtet.
A hafwer humblegård wed 100 á 150 stängers landh.


(Karttext:)
Biörck och oduglig måsewald.
Berga egor äre på denne sidan belegne.
Hage af små biörck och wijde skoug.
Berga.
Ödeberga egor gå i meddiupet i åhn.
Hage, mager hård wald.
Böne-stad egor gräntsa här emot.
Röö-nö häradh.
Linda.
Brunnestad.
Utjord lyder till Tistad.
Hage, hård wald.
Tåå egor på denne sidan.
Nykopings1 elf.
Broby egor.
Hage till Tåå.


Mätte anno 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för Nyköpings.
2Fel för hafwer?