C11:147-8
(Rubrik sid 147:)
Jönåkers herad.


(Beskrivning sid 147:)
Skafstad tillijka med Åhl-
stad, twenne frälse gårdar
ähre bolby och hafwa skoug
oskifftat tillsammans
af småt timber till fo-
derhuussens reparerande
sampt stengzell och wedbrand.
Mulbete mycket magert
emedan marken består
störste delen af moo och sten
sampt sandh wald, här på
skall en särdelees afrijt-
ning göras och folio
insatt blifwa.
Fiskie intet. Humblegård
till hwardera gården wed
50 stänger land.


Miölqwarnen wed Slä-
broo af twenne par ste-
nar som både winter
och sommar gåå kan.
Hafwer förr kunnat p<re>-
stera 40 tunnor spanne-
måls ränta, men sedan
Nyqwarn strax der ofwanf<ö>-
re och äfwen så många pa<r>
steenar, wed pass 644 af <  >
Skyttarna opbygdes, hafwer
denne omöijligen denne
föreskrefne ränta wari<  >
Capabell at utgöra, utan
till helften der af må<  >
blifwa förmedlat.
Såg qwarn ibidem, kan <  >
när stor watuflod inf<aller>
hafwer länge legat öde men
nu af landtmätaren Agner 1688 op<  >
och 1690, under rusthållet Bönsta sk<  >.


(Karttext sid 147:)
Lunds egor gräntsa här in till.
Utmarc-ken möter.
Skafstadh.
Åhlstad egor på denne sidan.
Åhlstad.
Berga egor mötär.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lilla Ladu-gårds eng.
Jägarehåld.
Borgmestar engen möter.(Rubrik sid 148:)
Sankt Nicolai sochn.


                Notularum explicatio.
                                                                                                                                     Åker.   Engh.
                       Lilla Släbro cronohemman 1, med                                                        tunland.   lass.
                       en uthjord, förmedlat i alt till 1/2,
                       består af fölliande commoditeter, nembligen.
              A.     Starck graan och eenjord,                                                      7 46/56
              B.     Samma slagz jordemån, grundare,                                           7 28/56.
                      Summa på hela åkren,                                                           15 12/56.
                      Hälfften här af beräknas årligen,                                                            7 34/67.
Ligger 1/8 mi-   I.  Tufwig hårdwald, 7 13/14 tunland á 1/2 lass,                         3 27/28.
<l> ifrån byn.  II.  Kerrwald och sijdewald ibland, 10 13/14 tunland á 2 lass, 21 6/7.                    25 23/28.
                      Dett hemman hafwer hwarcken skoug heller muhlbete uthan
                      måste sådant lijta till andre om lof heller lego.
                      Fiskie uthi åhn ganska ringa. Såg ibidem af 5 dalers sölfwer mynts
                              ränta, brukas och lyder till Bönestad rusthhåld.
                      Skafstad cronohemma 2, äre nu förmedlade till
                      twenne halfwa hemman, haffwa tegskiffte både uthi åker
                      och eng af lijk stångetahl och bestå af desse lägenheeter.         
           C.       Medellmåttig starck granjord,                                            9 54/56.            A.                        B.
           D.       Samma slagz åkermån,                                                    11 9/56.       Åker.  Eng.         Åker.   Eng.
                      Summa på hela åkren i teskiffte, 21tunland.                                   tunland.  lass.      tunland.   lass.
                      Hwardera gården andehl här af är,                                                 10 28/56.               10 28/56.
           E.        Skön gran och talljord medellmåttig starck,                                       52/56.
           F.        Samma slagz jordemån,                                                                     53/56.
           G.        Lijka jordemån,                                                                                                             23/56.
                       Summa på åkren för hwardera gården,                                         11 21/56.                10 51/56.
                       Dett åhrlige utsäde är halparten,                                                      5 77/112.                5 51/112.
                  I.  Jämbn länd hårdwald, 15 11/14 tunland á 2 las,                31 4/7.
                 II.  Hårdwald mäst släter och jämbn, 8 11/14 tunland á 1 1/4, 10 55/56.
                III.  Skönwald, 2 1/7 tunland á 5 lass,                                    10 5/7.
                       Summa på engen är,                                                       53 3/11.
                       Fördehlningen,                                                                                             26 8/13.                   26 8/13.
                IV.  Skönwald 5/7 tunland á 5 lass af tunnelandedt,                                              3 4/5.
                 V.  Skönwald 3/7 tunland á 5 lass,                                                                                                     2 1/7.
                       Summa på hwarderas årlige utsäde och eng,                                   5 47/112.  30 27/65.  5 52/112.   28 7/8.
            H.       Hagar af små tallskoug och mager marck.


(Karttext sid 148:)
Hargh.
Kopparham<mar>.
Kopparhammar.
Sågh.
Järnhammar.
Lilla Släbro gård.
Quarn.
Lilla Tånshamar.
Hargs egor taga på denne <sidan> emot.
Nyköpings elf.
God gräs wald.
Stora Släbroo.
Oppe-by egor.