C11:149-50a(Beskrivning:)
Observation wid Österby eller Ba-
gartorp i Södermanland och Sankt Nicolai
sochn.  Nembligen.
Åkeren no 7 innehåller effter om-
pröfwan,                        3 tunnor 14 kannor.
No 8 innehåller,             2.              1 kanland.
No 9 innehåller,                            43 kannor.
                  Summa,       6 tunnor   2 kanland.
Halfparten,                    3 tunnor   1 kannland.
Ängen no 10 innehåller 24 tunnor
27 kappar, men som den beskrif-
wes wara skoggången, kan för
den skul uti höötahlet ingen ändring
giöras.
Detta torp reviderades åhr 1732 approberad.