C11:149-50b(Rubrik:)
Jönåkers heradh.  Sankt Nicolai sochn.   Notularum explicatio.

Minninge.{  A.  Cronohemman 1, förmedlat till 1/2, hafwer 5 stenger.
                   B.  Cronohemman 1, förmedlat till 1/2, haar 4 stenger.
                   Desse äro 1690 af hans konglig maijt lagde till ett
                   rusthåld, hafwandes fölliande lägenheeter. Nembligen.

                                                                                                             Åker.   Eng.
                                                                                                          tunland.   lass.
                         I.      Starck gran tall och eenjord,                12 40/56.
                        II.      Samma slagz jordemån,                       13 31/56.
Minningstugan.III.      Förbemält åkermån,                                 35/56.
                                 Summa på hela åkren,                          26 50/56.
                                 Dett åhrlige utsädet är halfpart,                           13 25/56.
                          IV.  á 2 1/4 lass 37 tunland, jämbn flat hård
                                 wald,                                                                                83 1/4.
                           V.  Hage af sijde och måsewald, godt beete.
                          VI.  Af moo och stenwald, lijtet beete.
                                 Desse hemman äre bolbyn
                                 innom sin egen gräntz och by-
                                 skildnad, men hafwer ingen <skog>
                                 uthan twenne jägare backar
                                 på dess egor belägne.  Muhlbete
                                 på uthmarcken och så snäfwert              
                                 och myket knapt till dess engen
                                 gifwes op. Fiskie uthi ån
                                 mycket lijtet.

Bagaretorp.               Infanteri augments hemman 1/4,
                                 hafwer till förende warit 1/2 med
                                 11 daler sölfer myntz ränta i jorde-
                                 böökerne införd, men kan nu
                                 illa giöra skähl för fierdedels.
                                 Dett hafwer under anteknade
                                 willkor och lägenheeter. Nembligen.
                  VII.         Starck och grund moo och talljord,   2 40/56.
                 VIII.         Lijka jordemån,                                2 2/56.
                   IX.         Sammaledes starck tall lerjord,             41/56.
                                 Summa på heela åkren,                     5 26/56.
                                 Dett årlige utsädet är halfpart,                          2 41/56.
                           X.  23 tunneland måsegången och af
                                 små biörck och wide skoug öfwerlupin,
                                 hårdwald á 2/5 lass af tunlandet,                                     9 1/5.
Skoug och mulbeet för dess afgerda rätt på
Mininge egor, så godt som bolbyn sielf hafwer.
Fiskie sammalunda.


(Karttext:)
Brooby egor uthi Hegona1 sochn gräntza här emot.
Stora Släbro egor.
Rönö häradh.
Mager leermarck.
Nykiöpings elf.
Nyköings2 elf.
Mager åkermarck.
Nykiöpings stadz egor gåå här in till.
Bagartorp.
Moomarch af små tall och gran skough.
Moomarck.
Landswägen mellan Nykiöping och Nerikie.
Tå egor stöter på denne sidan här emot.
Måse wald af små gran och tallbuskar.
Ulwie egor på denne sidan.
Jägare håld.
Minninge.
Minning stugan.
Stenwald.
Jägare håld.
Lilla Ladugård engiar gräntza på desze sidor emot desze byegor.


Mätte anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scalan ulnarum.


______________
1Fel för Helgona.
2Fel för Nyköpings.