C11:155-6(Rubrik:)
Rönö härad.   Hegona sochn.


                  Notularum explicatio.

Söra cronohemman 1, förmedlat der af 1/4 uti alt, är regementz
         fältskiern till boställe anslagit och hafwer fölliande willkor.
                                                                                                                   Åker.   Engh.
                                                                                                               tunland.   lass.
      I.      Starck graan och talljord,                                               5 1/2.
     II.      Samma slags jordemån,                                                 5 6/56.
    III.      Något grund och medellmåttig starck gran och talljord, 3 1/2.
                     14 6/56 tunland.
               Halfparten är det årlige utsädet,                                                 7 3/56.
        IV.  4 13/14 tunland kerrwald á 2 lass,                                   9 6/7.
         V.  9 1/7 tunland, halfparten kerr och hårdwald á 2,           18 2/7.
        VI.  3 1/2 tunland hårdwald á 3/4 lass,                                   2 5/8.                30 3/4.
Hage. VII. af stenig marck och små tallskough kann med rödiande
               förbättras till muhlbeete.
   Detta hemman är fuller bolby innom sin egen staafredd
   och råågång, men hafwer doch fast ringa utrymme till
   skoug och mulbeete, här öfwer beesee afrijtningen.
  Fiskie i Hofra siön i gädde och mörtleek tijderne något lijtet.
  Humblegård om 40 cupors land.

Garphagen skattehemman 1/2, förmedlat till 1/4, är indelt på
Nyköpingz slotz staat och består af nedanföre annoterade lägenhe-
ter.
      A.      Medellmåttig starck graan och enjord,
                wäl häfdat,                                                                   2 1/4.
      B.      Starck gran och enjord wähl belägin,                            4 4/56.
      C.      Jämbflåt gran och talljord,                                            2 20/56.
                     8 38/56 tunneland.
                Dett årlige utsädet är halfparten,                                               4 19/56.
          D.  Kerr och sijdewald, 8 5/7 tunland á 1 1/2 lass,            13 1/14.
          E.  Hårdwald,               1 5/7 tunland á 1 1/4 lass,               2 1/7.
          F.  Sijdewald,              2 1/14 tunland á 1 lass,                   2 1/14.
Ekeby engen som folio 160 är annoterat,                                     8 1/7.                25 3/7 lass.
      G.      Hage af små gran och annan fångskough med små betes
                droger ibland som och en dehl stenig och bergachtig moomarck.
Denne gård är afgärda på Ekeby frälsehemmans egor, hwarest den
allehanda nödtorfftig skough och muhlbete hafwer att åtniuta.
Fiskie intet.  Ingen humblegård.   Olägenheet den att inrätta.


(Karttext:)
Ekeby, Ekeby egor gräntsa här in till.
Garphagen.
Utmarcken.
Utmarcken.

Hofra egor på denne sidan.
Stenmarck.
Ekeby egor gräntza här in till.
Hofra siön.
Söhra.
Små gran och tallbuskar.
Reed wäg till Runtuna.
Bullerstad egor möta.
Berga egor möta.


Mätt anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.