C11:157-8(Rubrik:)
Rönö herad.  Helgona sochn.


                            Notularum explicatio.

                      A.  Ruststam hemman 1, förmedlat till 3/4, hafwer  4 1/2 stång.
Bönestadh {   BRuststam hemman 1, förmedlat till 3/4, hafwer  4 1/2 stång.
                     C.  Frälsehemman 1, förmedlat 1/2, hafwer 3 stänger.
Desse hafwa tegskiffte uthi fölliande lägenheeter och wilkor.

                                                                                              A.                    B.                  C.
                                                                                        Åker.  Eng.     Åker.  Eng.     Åker.  Engh.
     I.      Starck graan och eenjord,                   21 22/56.
    II.      Starck gran och talljord,                     16 8/56.
   III.      Denne åker haar frälsegården
              i månge åhr bårt åt häfdat alle-
              na, men effter lagmans
              domens lydelse af den 20 october
              1690, kommer cronohemman 3/4 delar-
              ne der af till och innehåller                   1 14/56.
                         38 44/56 tunland.
              Fördelningen,                                                   14 61/112.          14 61/112.          9 39/56,
              Dett årlige utsädet är hälften                               7 61/224.            7 61/224.           4 95/112.
       VI.  4 13/14 tunneland kerrwald  á 1 3/4,     8 34/56.
      VII.  4 13/14 tunland hårdwald á 2 1/4,        11 5/56.
     VIII.  11 tunland hårdwald á 1 1/4,             13 3/4.
        IX.  5 2/7 tunland kerrwald á 1 1/2,            7 13/14.
         X.  21 5/7 tunland mager hårdwald á 3/4, 16 2/7.
       XII.  9 13/14 tunneland kerrwald med
               små biörck och wideskough,         19 6/7.
                       77 lass.
               Fördelningen gårdarna mellan,                                       28 7/8.              28 7/8.            19 1/4.
  XIII.     Denne hage af sijdewald och små granskough.
  XVI.     Af berg med små tall skoug och en dehl mager hårdwald.} Cronogårdarne.
   XV.     Består af sijde och mowald ibland.
  XIV.     Af kerrwald mäst öfwer alt, kommer frälsegården till
Desse trenne hemman äre fuller en bolby för sig sielf, men
skougzegorne af bolbyn Skrestad mästedelen till salu uthödd, till
hwilketz föröfwande så mycket mera tillfälle gifwitz som crono-
gårdarna af krigz officerare dels af andre, som sielfwe der ey
bodt, dels och warit bårta i cronones tienster, häfdade warit och genom
hälftens brukare låtit dem besittia som ingen wårdna om
egornes bijbehållane hafft hafwa, så att skougz egorna derföre
äre med förbemält bolby Skrestad twistig, att ingen staf redd kan
här emellan blifwa opwist, hwilket lijkwähl till rustningz
hemmanes egors conservation nödgt woro att wiss skildna op
rättat blefwo.  Fiskie till denne by uthi åån ganska
ringa.  Humblegård till B, 100 stängers land.  C 40 stängers land.


     Utjorden wed Bönestadh.
D.  Sidländ gran och talljord,   1 28/56.
E.  Samma jordeman1,            1 28/56.           3 tunland.
     Åhrlige utsädet,                  1 28/56. tunland.


(Karttext:)
Små biörck och wideskough.
Moowald.
Sidewald.
Berg och små tallskog.
Steenmarck med små graan i eenskoug.
Mager hårdwald.
Kerrwald.
Utmarcken tager wid.
Berg och stenmarck.
Ödeberga egor på denne sidan.
Gräss linder.
Mager wald.
Bönestadh.
Tompt.
Ödeberga.
Ettestenar.
Ettehögar.
Kalftompt till by.
Nyköpings elf.
Brunnestad egor på denne sidan.
Hasellskoug.
Broby egor taga wid.


Mätte anno 1686 af
Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för jordemån.