C11:161(Rubrik:)
Rönö herad. 


(Beskrivning:)
Hofra  {  A.  Rusthåld 1, är förmedlat der af 1/4, }  Bägge på een munte-
              B.  rusthåld 1/2,
ring, desse hafwa tegskiffte med hwar andre af lijka delar som be-
stå uthi fölliande wilkor och herligheeter.    Nembligen.

                                                                                                   A.                   B.
      C.      Medellmåttig starck gran och talljord,    6 46/56.      Åker.  Engh.    Åker.  Engh.
       I.      Starck graan och talljord,                       1 40/56.   tunland.  lass.  tunland.  lass.
      D.      Samma slagz jordemån diup och starck, 8 19/56.
                Summa,                                              16 49/56.
                Fördelningen,                                                      8 24/56.              8 24/56.
      II.      Tall och graanjord,                                              1 33/56.
     III.      Starck biörck och granjord,                                   42/56.
     IV.      Starck gran och biörckjord,                                                         1 10/56.
      V.      Starck graan och talljord,                                                             2 42/56.
     VI.      Starck graan och biörckjord,                                                          40/56.
                Summa på hwardera gårdens åkrar,                  10 34/56.            13 4/56.
                Åhrlige utsädet beräknes halfparten,                    5 17/56.              6 30/56.
          E.  Skön starrwald med hårdwaldz parcker
                ibland, 5 1/14 tunneland á 3 lass,          15 3/14.
          F.  Hårdwald, 4 5/7 tunneland á 1 3/4,          8 7/28.
          G.  Starr och sänck kerrwald med biörk,
                tall och wijde skoug ibland, 18 11/14 tunland á 2 lass, 37 4/7.
          H.  10 tunneland kerrwald á 1 lass,           10.                     30 15/28.            30 15/28.
           I.  1 tunland hårdwald á 2 lass,                                           1.                      1.     
          K.  15 1/2 tunneland kerrwald á 1 1/4 lass,                                                   18 7/10.
          L.  2 1/2 tunneland kerrwald á 1 lass,                                                            2 1/2.
          M.  2 5/14 tunneland kerrwald á 1 lass,                                 2 5/14.
Folio 160.  I Ekeby engen löper dess anpart,                                13 1/7.
     M.        Åkertäppan der sammastädes halfparten årligen, 11/56.
                 Hwardera hemmanetz åker och eng årligen,       5 1/2.  57 1/28.  6 30/56. 52 51/56.
Hage.  N.  Beståår af stenig marck med små gran och tallskoug, lyder till
                 begge gårdarne.
Skougen och mulbetet är på dess wederbörlige i cartan annoterad.
Fiskie i Hofra siön med ett paar katze ställen och någre mierdelägen
af gieddor, abbor och mörtar, kan intet arbetes kostnan opwäga och
betala.
A. Hafwer humblegård wed 100 stängers land.
B. Ingen humblegård.  Kan anläggies.


Mätte anno 1687
af Erich Agner.