C11:164(Rubrik:)
Helgona sochn.


                     Notularum explicatio.

Wacksätter crono skattehemman 1/4, ähr augment på rusthåld och hafwer
                   närskrefne lägenheeter och wilkor.  Nembligen

   I.      Medellmåttig starck backug och hög-              2 1/2.         Åker.   Engh.
           länd gran och talljord,                                                   tunland.   lass.
  II.     Graan och talljord med små källsågz
           parckar ibland, mäst starck öfwer alt,              3.
                              5 1/2 tunneland.
           Dett åhrlige utsädet är halfparten,                                    2 3/4.
    III.  5 tunneland kerrwald á 1 lass,                         5.
    IV.  7 1/2 tunneland kerrwad á 1 1/2 lass,              11 1/4.
     V.  10 2/7 tunneland med små biörk,
           tall och wijdeskough, kerrwald á 1/2 lass,         5 1/7.                   21 11/28.
    VI.  Hage med stenig mark af små graan och tallskoug mäst öfwer alt.
           Detta hemman är opbygd på Hofra egor och niuter der
           nödtorfftig skoug och mulbete sampt till byggnat
           så godt som bolbyn sielf.  Fiskie och humblegård intet.


(Karttext:)
Gieddsätter egor.
Måsen.
Måse och utmarck.
Wacksätter.


Mätt anno 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.