C11:165-6(Rubrik:)
Rönö herad.  Helgona sochn.


                    Notularum explicatio.

                        A.  Cronohemman 1, förmedlat 1/2, har 7.
Skreestadh.  {  B.  Cronohemman 1, förmedlat 1/2, hafwer 7.  }  stenger.
                        C.  Frälsehemman 1, förmedlat 1/2, hafwer 10
Desse hafwa tegskiffte både i åker och eng, men skoug och mulbete o-
delt hwaruthi dee efwenwähl som i nedanstående lägenheeter, proportionaliter råda.

      I.      Medellmåttig starck gran och eenjord,  16.
     II.      Samma jordemån,                                     36/56.     Åker.  Engh.       Åker.  Engh.      Åker.  Engh.
    III.      Sammaledes,                                        13 40/56.  tunland.  lass.     tunland.  lass.   tunland.  lass.
                               30 28/56 tunland.
               Fördelningen,                                                       8 50/56.               8 50/56.             12 40/56.
               Dett årlige utsädet är halfparten,                           4 25/56.                4 25/56.              6 20/56.
        IV.  23 tunneland kerr och sijdewald á 2 lass,                         13 5/12.                13 5/12.             19 1/6.
         V.  4 1/2 tunneland kerrwald á 1 1/4 lass,                                                                                      5 5/8.
       VI.  3 2/7 tunneland kerrwald á 1 1/4 lass,                                    4 3/28.
      VII.  5 3/7 tunneland kerrwald á 1 lass,                                                                    5 3/7.
               Summa på åker och engh årligen,                        4 25/56.  17 11/28.  4 25/56.  18 5/6.  6 20/56. 24 19/24.
Skougen är folio 77 noterad och beskrefwin, hwilken fuller till byg-
nad, gårdfång och wedbrand wore nödtorfftig om den med kohlwed
och timbers af förande till salu icke wore uthödd, är och dess uthan
med Ödeberga och Bönestad twistigh, effter desse byar emellan in-
gen fullkomblig staf redd kan opwijsas.
Fiskie uthi strömmen D, med åhl lenar, sampt med swepnot uthi
Skaak1 åhn, hwarest kan fångas mört och åhl under tijden något.
Humblegårdar till desse hemman finnes intet.


(Karttext:)
Christineholms egor grantsa här in till med sine intagor.
Siggetorp.
Skrestadh.
Lunds egor i Sankt Nicolai sochn.
Christineholms eng.
Engstugan.


Mätte anno 1686
af Erich Anger.(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för Staakåhn??