C11:167-8a(Beskrivning:)
Observationer wid framledne ingenieuren Eric
Agners författade charta öfwer Broby i Sö-
dermanland, Rönö härad och Helgona sochn,
NB. Chartan är effter beskrifningen intet
nummerad.
Åkergiärden begge tilhopa innehålla effter
ompröfwan 33 tunneland, ängen inne-
håll är rätt utfördt.
Reviderad anno 1730.