C11:177(Rubrik:)
Hölbo harad1.


                    Notularum explicatio.

Winterhälla cronohemma ett helt, ähr ett enstaaka hemman
som hafwer mästedehlen egna och enskijlte egor, beståen-
des af underskrefne willkor och beskaffenheeter.

                                                                                                Åker.   Engh.
                                                                                            tunland.   lass.
                I.       Ahl och graanjord medelmå-
                         tig starck,                                           10 28/56.
              II.       Graan och eenjord,                             12.
             III.       Sammaledes,                                           20/56.
                                            22 48/56 tunland.
                         Halfpart är det årliga uthsäde,                           11 24/56.
                 IV.  12 tunneland widewald á 1 3/4
                         lass af tunlandet är 22 lass, här
                         har Winterhälla 7 och Melhag
                         3 stenger, löper derföre,                     15 2/5.
                   V.  3 3/7 tunland hårdwald á 1 1/2 lass,
                         af dito tegskiffte, är 5 1/7 lass,
                         Winterhällas dehl,                                3 4/5.
                  VI.  7 tunland hård och sältingz
                         wald á 1 lass,                                      7.
Saltengen. VII.  11 1/14 tunland hårdwald á 1/2 lass,      5 15/28.
               VIII.  5 5/7 tunland hårdwald á 1/2 lass,          2 6/7.
                 IX.  En lijten hage som kan
                        rödias till eng, kan göra
                        skiähl för,                                             3.                        37 6/7.
                        Skoug och muhlbete ähr instängh och finnes på cartan,
                        dess beska stenheet annoterad och anteknad.
                        Fiskie med sköötsättningar och notedrächter
                        wed strömings upstijgande om wåren, sampt hela
                        åhret godt.  Humblegård ingen.

                        Uthfiällar och parckar
                        som lyda till skattehemmanet
                        Mehlhag.
           X.         Åkertäppor gran och eenjord
           XI.        En grääs tompt,
          XII.       En skön eng á 4 lass på tunlandedt.
         XIII.       Hage som disputeras af Win-
                       terhälla effter han af engen
                       skall wara intagen.


_______________
1Fel för härad.