C11:183-4(Rubrik:)
Hölboo heradh.  Hölö sochn.


                 Notularum explicatio.

Thöstadh för detta twenne hemman under ett rusthåld, men 1690
wed cavallerie indehlningen uthstrukne och lagde till augment
på dee twenne rusthållen Staaf, beståendes af fölliande lä-
genheeter och by egor.
                                                                                       Åker.   Eng.
                                                                                    tunland.   lass.
           I.         Starck graan och talljord,                      7 9/56.
          II.         Medellmåttig starck graan och talljord, 10.
         III.        Lagom starck gran och talljord,             17 31/56.
         IV.        Starck jääsjord,                                      1 38/56.
          V.        Tall leerjord,                                              32/56.
                                          36 54/56 tunneland.
                      Dett årlige uthsädet är halfparten,                         18 27/56.
               VI.  6 1/14 tunland sijdewald á 2 5/6 lass, är17 1/2 lass.
Täppengen.{   Ekeby hafwer 1 och Töstad 6 sten-
                      ger, löper der effter,                              15.
              VII.  5 1/2 tunneland sijdewald á 2 1/2 lass,    13 3/4.
             VIII.  8 9/14 tunneland á 2 lass kerr och tuf-
                      wig hårdwald, kan beräknas,                 17 2/7.
Ledaröön folio. IX. 2 9/14 tunland hårdwald á 2 1/3 lass, 6 1/6.                     52 17/24.
Hagar. XVI.   Stenig moomarck med tallskoug.
       XIIXIII.  Kalfhagar, hårdwald och godt beete.
                      Skougen och mulbetet finnas på cartan.
                      Fiskie intet. Humblegård 20 stengers
                      land, nylagder och ännu intet nyttig.

                                Uthjordar lyda till Ekeby.
            XIII.  Starck graann och talljord,                         36/56.
            XIV.  Sammaledes,                                             44/56.
                                        1 24/56 tunland.
                      Dett årlige uthsädet,                                                  40/56.
                      Höö af samma täppor,                                                           2


(Karttext:)
Gryts åkergierde.
Ekeby eng och åker tager emoot.
Skillbys åkergierde möter.
Här taga Staafs egor emot.
Thöösta.
   Här skall begynnas een uthjord som kallas
   Eneby Wälde, som skall wara skiftat
   emellan Prästegården, Skiälby, Melhag,
   Töstad  och Åby, men ingen will tillstå
   Töstads anpart der i dett icke heller
   åboon rusthållaren wiste be-
   sked om.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.