C11:185(Rubrik:)
Hölbo härad. 


                           Notularum explicatio.

Böökestadh.  A.  Cronohemman 2. } Beståendes af fölliande herligheeter.
                     B.  Frälsehemman 1/4.

                                                                                                                        A.                  B.
                                 C.      Starck graan och enjord,            20 40/56.        Åker. Eng.      Åker. Eng.
                                 D.      Capellan brukar denne täppa,           48/56.   tunland. lass.   tunland. lass.
A 7 och B 3 stänger{ E.                                                              50/56.
                                 F.     }Starck gran och eenjord {                39/56.
                                 G.                                                           1 47/56.
                                                      25 tunneland.
                                            Fördelningen,                                              17 28/56.             7 1/2.
A          14.
B.           6 }stenger.  H.      Starck gran och eenjord illa häf-
Åby skattegård 4.               dat 23 tunland, fördelningen,                        13 24/56.             5 3/4.
                                           Summan på hwar deras dehl,                        30 52/56.           13 1/4.
A.          14.
B.            7     } stenger. J.  14 tunland tufwig hårdwald á 1 lass,
Åby skattegård 3.               gör 14 lass, A dehl,                      8 1/6.
Tullgärns wijken.             K.  Näste folio hereffter, A dehl,       7 5/7.
Leedarön.                       L.  Benemdt folio       , A dehl,          7 7/20.                    23 6/7.

                                               Uthjord i Söderby.
                                            Ligger i tegskiffte och afmät-
                                            tes med Snöret och be-
                                            fans i det ena gierdet,                   2 12/56.
                                            Dett andra,                                  2 20/56.
                                            En täppa för sig sielf,                    1 40/56.      6 16/56.
                                      L.  7 1/4 tunland hårdwald á 1/6 lass,                                 1.
Guldbergz engen.           M.  Finnes näste blad her effter,          2 1/4.    
                                      N.  Höö af åker täppan,                     2 1/2.                       4 4/7.
                                            Summa på åker och engh,                           37 12/56. 29 3/7.
                                            Dett årliga utsädet är,                                 18 23/56.
                                      O.  Små granskoug och stenig marck, lyder till A.
Hagar.                      {     P.  Samma jordemån,                                 till B.
                                       Q.  Lijkaledes, hör till Åby skattegård och       B.
                                            Skog och uthmarcken är på cartan noterad och beskrefwin.
                                             Ingen humblegård.  Fiskie skall här effter utsätt<  >.
Hälleby.                                Tillförende twenne rusthåld, men förmedla-
                                             de till twenne halfwa och lagde till en
                                             ruststam under konglig maytz lijfregemente
                                             och beståå af fölliande herligheeter.
                                   I.        Medelmåttig stark gran och enjord, 10 30/56.
                                  II.        Lijka jordemån,                               11 40/56.
                                  III.       Gran och talljord, ny opgiord,            2 45/56.
Cappellan innehafwer. IV.      Samma åkermån, nyplögd,                 2.
                                   V.       Lijka så ny optagin god jord,             3 21/56.
                                  VI.       Starck gran och eenjord,                   4 22/56.
                                 VII.       Samma slagz jordeman1,                   7 2/56.
                                                      41 48/56 tunneland.
                                              Dett årlige utsädet är halfpart.

___________________
1Fel för jordemån.