C11:186a

(Beskrivning:)
                                                                                                                        Åker.   Eng.
                                                                                                                    tunland.   lass.
                                                                         Transport,                           41 48/56.
Kallengen,                     VIII.  7 1/2 tunneland hårdwald á 1 lass
                                                af tunlandet,                                      7 1/2.
Stääk, näst fölliande blad, IX.  13 tunland sijde och hårdwald,         16 1/4.
Uthfiell i Sörby eng,           X.  Kan årligen giee,                                1.
                                       XII.  4 tunland hårdwald á 2 lass,               8.
Luusengen,                     XIII.  8 11/14 tunneland hårdwald á 1 1/2,   13 5/28.
Täppan.                          XIV.  Hårdwald,                                        2.             14/56.   47 13/14.
Hulleby1 krog.                 XV.  Starck gran och eenjord,                                   16/56.
                                      XVI.  Hårdwaldz eng,                                                              1.
                                                    Uthjord wid Söderby, kallas
                                                Hoopen, der till är
                             XVII.          Starck graan och eeenjord,                             1.
                                                Eng är sub no X tillförende
                                                                 noterad.
                                                Oskattlagd torp.
                                                   Luusstugan.
                                                Hafwer ut och eng som föllier.
                            XVIII.          Graan och eenjord.
                                                Alt sammans,                                                    28/56.
                                                Eng i samma täppor,                                                       1.
Hage.                      XIX.         Sijdwald mäst öfwer alt
                                                med små granskog, häfdas till Hälleby.
                                                Summa på åker och eng,                              43 40/56.    49 13/14.
                                                Dett årlige uthsäde är,                     21 53/56.
Skougen med mulbete äre på sine wederbörlige rum
på cartan anteknade och beskrefne.
Fisket i Kiörksiön och Stafboo fiälen både winter
och sommar nödtorfftigt, så till denne by som <  >
Böökestad.


_____________
1Fel för Hälleby?