C3:12


(Rubrik:) Wäster Reekarne.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Stenby cronohemman    1    16 öresland
B.        Norregärdet med en lijten wret  21 3/4 tunna
C.        Södergärdet med dhe andre wre-
            terna, vthsäde                           18 1/2 tunna
            J alle gärden och wreter är leermyl-
            la.
D.        Slät starr och hårdwaldz engh
            om höö                                     42 laß
E.         1 lijten starrwaldz engh om        12 laß
F.         Änn 1 hage höö                        4 laß
                                    Summa             58


            Notarum Explicatio

            Deßföruthan haffwer
            och detta hemanet 1 engh
            wedh Kålsta engh om hö    24 laß
            hwilken wijdare fins igen
            folio 10, littera G1

            Till detta hemmanet är lij-
            ten skogh och vthmark, fiske
            intet.


(Karttext:)

Flagsta ägor proxime.
Speckleera
Steenbache, något byskir.
Hårdwald 4 laß
Starr
Bache medh gran och enebuskar
Biörk och ekeskogh
Betes hage
Leermylla
Hård wald
Öde åker
Öde åker
Kålsta ägor proxime.
Här tager Löpinge ägor wedh.


1 10, littera G tillagt av annan hand