C3:128


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här tager Broby ängh och åker emot krone 2 halffgerdz.
Hammar ängien till Fårrsa, slätt hårduall och tämbligh bärandhe
Här tager Solbärga ängh och åker <emot>
Lindh
Denna wret komer till Broby.
Ler iord
Lill angen1 till Fårsa, slätt hård wall
Ler iordh
Fårsa by
Herr Broby skogh.
Siön Witz naren
Siöö ängien till Fårßa, slätt och sänck ibland
Frö sätter till Fårsa, slät hårdwall
Biörnääs fiälen
Sand iordh
1 D.v.s. Lillängen