C3:154


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här tager Merländha åker emot, frälse 1, krone 4
Sandiordh
Klåckarens wrett
Gilisgården, krone 1/2
Öriordh
Skarp och stubbigh hårdwall
Backa
Flögh ängien till Mer lända, slätt
Ängh till Gilis gården, sänck och litet tuffuigh iblandh.
Slätt
Här tager Sörländha ängh emot, frälse 3.
Skarp och stubbigh hårduall
Stubbig suedh.
Här tager Gilisgårdens ängh, krone 1/2
Lind
Här tager Båtorpz ängh emot, krone 1/8
Stack sued, slät
Hårdvals ängh till Bråttorp
Jäs iordh
Här om kringh tager Sörländhe ägor.