C3:2-3(Rubrik:) Wäster Rekarne.        Fårs sochn.      

  
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Eskilstuna kyrkia
B.        Prästegården            8 öresland
C.        Östergärdet vthsäde                16 3/8 tunna
D.        Wästergärdet vthsäde              18 1/2 tunna  
            med någre wreter, sås samme åhr.
E.         1 hårdwaldz engh, tofwigh       30 laß
F.         1 lijten wret, lyder till klåckärn 10/16 tunna

G.        Grinnstugan 1 tårp bygt på
            Eskilstuna stadz ägor.
H.        Vthsäde i denne wreten            15/16 tunna
I.          J denne wreten vthsädhe          2 1/4 tunna
K.        Änn i 1 wreet vthsädhe            10/16 tunna
L.         Engh till höö                            4 laß

                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
M.       Eskilstuna stadz gärde, vthsäde              69 1/32 tunna   Wästersijdan om åhn.
            medh wreten och är 1 åhrs vthsäde.
N.       1 lijten engh med tofwer, lyder til staden 10 laß
O.       1 holme till stadhen engh på                    12 laß
P.        1 tofwigh engh till staden                         30 laß
Q.       1 hårdwaldz engh till stadhen                   30 laß
R.        1 beteshage lyder till stadhen.

            Till denne stadh är ringa lägenheet medh
            gärdzel och wedebrand, så och mulebete,
            fiske något i åhn.


(Karttext:)

Med enebuskar och granskogh.
Eskilstuna stadz ägor närmast.
Eskilltuna åhn.
Dungh jord.
Hårdwaldh.
Gredhby egor närmast
Hårdwall
Leer mylla.
Hårdwald
Ghredby1
Hård wald
Leermylla
Sandiord
Fors kyrkia
Håffß och Fröß lunda egor proxime.
Leer mylla.

(Annan anteckning:)

År 1647-16482


1 Denna anmärkning tillagd med blyerts ms
2 Denna anmärkning tillagd med blyerts ms