C3:2871


                                    Geometrisck affrijtningh och vt-
                                    reckningh öffwer några byar i
                                    Malmß, Wingåckers och Österåckers
                                    sochner j Oppunda häradh j Sudher-
                                    manlandh sampt description till de-
                                    reß quantitet och qualitet, såsom aff
                                    sielffwa delineationen och medh-
                                    fölliande extracht widare tillseen-
                                    deß ähr, afmät och författat
                                    anno 1634
                                    aff Oluff Larsson Trescke


                                             Mallm sochn

Foglöö 3 gårdar         Vtsäde det eena åhret    34 3/4 tunna      Det andra åhret   30 1/4 tunnor
                                  Höö                              109 laß
                                  Till denne byn ähr god mulebeet och tarfueskogh, litet fiske watn, humblegård 300 stänger
Tijbbele 4 gärdar2     Vtsäde det ena åhret      31 1/2 tunna      Det andra åhret   32 tunnor
                                  Höö                              180 laß
                                  Till denne by ähr god mulebeet, tarfueskogh och fiske watn, humblegård 200 stänger huardera
Steneta 2 gårdar        Vtsäde det ena åhret      26 tunnor          Det andra åhret   24 1/2 tunna     
                                  Höö                              100 laß
                                  Till denne byn åhr3 skoogh, mulebeet och fiskewatn litet, humblegård 100 stänger huardera
Skräppetorp et torp    Vtsade4 det ena åhret    3 tunnor            Det andra åhret   2 5/8 tunnor
                                  Hoo5                             19 laß               Humblegård        80 stänger  
                                  Sedan licka lägenheet med Steeneta.
Brootorp                    Vtsäde det ena åhret      3 1/2 tunna        Det andra åhret   3 7/8 tunnor
                                  Höö                              22 laß                Humblegård        50 stänger  
                                  Skog och mulebeet till nödtorfften.
Giärßnäs 1 gård          Vtsäde det ena åhret      4 1/2 tunna        Det andra åhret   4 1/2 tunna
                                  Höö                              50 las                Humblegård        100 stänger  
                                  Skog, mulebeet till nödtorften, fiskewatn litet.
Afra 1 gård                 Vtsäde det ena åhre      5 tunnor            Det andra åhret   4 tunnor
                                  Höö                              40 las                Humblegård        100 stänger  
                                  Skog, mulebeet och fiskewatn, det som got ähr.
Ramsiöhult 1 gård       Vtsäde det ena åhret     1 tunna              Det andra åhret   3/4 tunna
                                  Höö                              16 laß                Humblegard        50 stänger  
                                  Skog och mulebeet till nödtorften, fiske watn gåt.
Strökierstorp              Vtsade4 det ena åhret    2 1/2 tunna         Det andra åhret   2 1/2 tunna
                                  Höö                              27 las                 Humblegard        100 stänger  
                                  Skog och mulebeet god.
Kiersäter                    Vtsäde det ena åhret      2 tunnor            Det andra åhret   1 1/4 tunna
                                  Höö                              26 las                 H<...>  
                                  Skog och mulebeet, fiske watn gåt.          Humblegard        100 stänger
Jälkesäter                   Vtsäde det ena ähret6    1 1/4 tunna         Det andra ähret6  1 1/4 tunna
                                  Hoo5                             25 las                Vtäng i Kiersäter  4 las  
                                  Skog och mulebeet god, fiskewatn till nödtorften. Humblegard 60 stänge

(Härefter några anteckningar av senare händer)


(Nästa sida:)

Bresäter                     Vtsäde                           2 1/2 tunna        Höö                     13 laß
                                  God skog, mulebeet, humblegård 50 stänger.
Brestugu                     Vtsäde                          2 tunnor            Höö                      12 laß
                                  God skog och mulebeet, humblegård 50 stänger.
Steensiö 2 gårdar       Vtsäde den ena ähret6    17 1/2 tunna      Det andra ähret6   14 1/2 tunna
                                  Hoo5                             110 las                  
                                  Till denne byn ähr god mulebeet, tarfueskog och fiske watn, humblegård 200 stänger huar.
Biurstorph                  Vtsäde                           3 1/2 tunna        Höö                      27 las
                                  God skoog och mulebeet, litet fiske, humblegard                  50 stänger.
Jättorp                       Vtsäde det ena ähret6     3 1/2 tunna         Det andra ähret6   3 1/2 tunna
                                  Höö                               28 laß                 
                                  Mulebeet och tarfue skog god, fiskewatn liitet, humblegard   100 stänger
Remna                       Vtsäde det ena ähret6     4 tunnor            Det andra ähret6    5 tunnor
                                  Höö                               24 las                 
                                  Skog och mulebet till nödtorften, fiskewatn got, humblegard  100 stänger
Wrä7                          Vtsäde det ena ähret6     4 1/9 tunna        Det andra åhret      3 3/4 tunna
                                  Höö                               5 laß
                                  Mulebeet och tarfueskog god.                 Humblegård           200 stänger                                             Österåckerß sochn

Ettersta 3 gårdar        Vtsäde det ena åhret      29 tunnor          Det andra åhret     27 tunnor
                                  Höö                              260 laß              Vteng i Berga till    3 las
                                                                                                Vtäng i Aska         4 las      
                                  God mulebeet, tarfueskog och fiskewatn. Humblegard         80 stänger huar
                                  Lägenheet åcker och äng at förbettra.
Backatorp                  Vtsäde                          4 1/2 tunna         Höö                      12 laß
                                  God skogh och mulebeet                         Humblegård          50 stänger
Prestebolet                 Vtsäde det ena åhret     10 tunnor           Det andra åhret     10 tunnor
                                  Höö                              45 laß                Vtäng i Kiersätertorp 4 las
                                  Jtem i Strökierstorp vtäng 2 laß     
                                  Skog, mulebeet och fiske watn till nödtorften. Humblegard    200 stänger
Klåckarbolet              Vtsäde                          3 1/8 tunna         Höö                      10 laß
                                  Skog och mulebeet och fiskewatn, litet humblegård               50 stänger
Hegiöll                       Vtsäde det ena åhret      3 1/4 tunna         Det andra åhret     3 1/2 tunna
                                  Höö                              36 laß
                                  Skog och mulebeet till nödtorften             Humblegård          200 stänger
Nyckelboda               Vtsäde 1 3/4 tunna huart ähr8                   Höö                      30 las  
                                  Skog och mulebeet till nödtorften             Humblegard          100 stänger              
Waltran                      Vtsäde                          4 tunnor             Höö                      40 laß
                                  Skog och mulebeet, fiske watn gåt           Humblegard          100 stänger
Wästorp                     Vtsäde                          3 tunnor             Höö                      14 las
                                  Skog och mulebeet till nödtorften             Humblegard          100 stänger

(Nästa sida:)

Krocken                    Vtsäde det ena åhret      3 tunnor             Andra ähret6         2 1/4 tunna
                                  Höö                              30 las
                                  God tarfueskog, mulebet och fiskewatn.   Humblegård          80 stänger
Blomsterhult               Vtsäde det ena åhret      3 tunnor             Andra åhret           4 tunnor
                                  Höö                              30 las
                                  Skog, mulebeet och fiske watn till nödtorften. Humblegård    100 stänger
Bångboda                  Vt säde det ena åhret     5 tunnor             Andra åhret           6 tunnor
                                  Höö                              30 las                 Vtäng i Fårßby till  3 las
                                  God skog och mulebeet                           Humblegård          100 stänger
                                  Liten lägenheet, åker och äng at förbettra.
Freßwij 1 gård           Vtsäde huart åhr            7 tunnor              Höö                      30 las
                                  Mulebeet och skogh till nödtorften, fiske watn gott. Humblegård 300 stänger
Låcketorp                  Vtsäde det ena åhret      4 3/4 tunna          Andra åhret           3 1/4 tunna 
                                  Höö                              48 las                
                                  Mulebeet och skoog till nödtorften, fiske watn gott. Humblegård 150 stänger
                                  Lägenheet åker och äng at förbettra.
Siöögiöll                     Vtsäde                          4 3/4 tunna          Höö                      26 las
                                  God skog, mulebeet och fiskewatn.          Humblegard          100 stänger
Lilla Täppa                 Vtsäde det ena åhret      4 1/2 tunna          Det andra ähret6    5 tunnor
                                  Höö                              42 las
                                  Skog och mulebeet litet                            Humble gård          200 stänger
Askee 1 gård             Vtsäde det ena åhret      11 1/4 tunna        Det andra åhret      10 1/4 tunn
                                  Höö                              40 las                  Vtäng i Berga till    4 las
                                  Skog, mulebet inthet                                 Humblegård          150 stänger
                                  Lägenheet åcker och äng at förbettra.
Fårßby 3 gårdar         Vtsäde det ena ähret6    18 tunnor            Det andra åhret     17 1/2 tunn 
                                  Höö                              96 las                 
                                  Skog, mulebeet och fiske watn gott.          Humblegard          200 stänger huar
                                  Lägenheet äcker9 och äng at förbettra.
Falcketorp 1 gård      Vtsäde det ena åhret      7 1/2 tunna           Det andra åhret     8 tunnor
                                  Höö                              32 las
                                  Skog och mulebeet litet, fiske watn got.     Humblegård          300 stänger
Skogen 1 gård            Vtsäde det ena åhret     5 3/4 tunna           Det andra åhret     5 3/8 tunna
                                  Höö                              55 las
                                  God skog, mulebeet och fiskewatn.           Humblegård          200 stänger
Säby 4 gårdar            Vtsäde det ena åhret     39 tunnor            Andra ahret6         36 5/8 tunna   
                                  Höö                              222 las
                                  Skog och mulebeet til nödtorften, fiskewatn got, humblegard  200 stänger huar
Toolstorp                   Vtsäde                          10 3/4 tunna         Höö                     30 las
                                  God skog, mulebeet och fiske watn.          Humblegard          200 stänger
Smestorp                    Vtsade4                        2 1/2 tunna           Höö                      20 las
                                  God skog, mulebeet och fiske watn.          Humblegård          100 stänger
Größbo                      Vtsäde                          3 1/2 tunna           Höö                     44 las
                                  God skog, mulebeet och fiske watn.          Humblegård          200 stänger
Laggarbooll                Vtsäde det ena åhret     3 tunnor               Det andra åhret     4 tunnor
                                  Höö                              23 las
                                  God skog och mulebet                              Humblegård          200 stänger
Torp 1 gård                Vtsäde det ena åhret     13 3/4 tunna         Det andra åhret     9 3/4 tunna
                                  Höö                              150 las
                                  Skog, mulebet och fiske watn got.              Humblegard          200 stänger
                                  Lägenhet åcker och äng förbettra.

(Nästa sida:)

Nederhulla 4 gårdar   Vtsäde det ena åhret      40 tunnor    Det andra åhret                      38 tunnor
                                  Höö                              120 las        Vtänger wed skoogen, höö till 12 las
                                  wed Siögiöll till 5 las                         Wed Låcketorp höö till           16 las
                                  Wed Großboll höö till 8 las.              Vti Mörckhult höö till               4 las
                                  Skog och mulebeet till nödtorften.      Humblegard             200 stänger huardera
Råå                            Vtsäde det ena åhret      2 3/4 tunna   Det andra åhret                      2 1/2 tunna 
                                  Höö                              30 laß
                                  Skog och mulebeet till nödtorften.      Humblegård                           200 stänger
Berga 3 gårdar           Vtsäde det ena ahret6    17 tunnor     Den andra åhret                     14 1/8 tunna
                                  Hoo5                             112 las
                                  Skog, mulebeet och fiskewatn till nödtorften. Humblegard   200 stänger huardera                                             Wingåckerß sochn

Österby 2 gårdar       Vtsäde det ena åhret      12 1/4 tunna       Det andra åhret      12 1/4 tunna
                                  Höö                              80 laß              
                                  God skog och mulebeet.                          Humblegard   100 stänger huardera
Edhe 2 gardar            Vtsäde det ena åhret      20 tunnor           Det andra åhret     19 1/2 tunna 
                                  Höö                              140 las    
                                  God skogh, mulebeet och fiske watn.       Humblegård   200 stänger huardera
Skaltorp 1 gård          Vtsäde huart åhr            10 tunnor           Höö                      86 laß
                                  Humblegård                  100 stänger
Huußman ibidem        Vtsäde                           2 1/2 tunna         Hoo5                    8 las
                                  Till detta hemman ähr god skog, mulebeet och fiske watn.
Maarsiö 3 gårdar       Vtsäde det ena åhret      17 tunnor           Det andra åhret     15 1/8 tunna      
                                  Höö                              209 laß
                                  Skog, mulebeet och fiske watn gåt.           Humblegård  100 stänger huardera
Lilla Fårßa                  Vtsäde                          6 1/2 tunna          Höö                      30 las
                                  Vtäng i Mörckhult          2 las                   Humblegård   100 stänger
                                  Skog, mulebeet och fiskewatn gott.
Åtorp                         Vtsäde                          1 1/2 tunna          Hoo5                    11 las
                                  God mulebeet                                          Humblegård          100 stänger
Gunneltorp                 Vtsade4                         2 5/8 tunna          Höö                      5 1/2 las
                                  Skog och mulebeet till nödtorften, fiskewatn got.
                                  Humblegård                  80 stänger
Kierstorph                  Vtsäde                          3 1/2 tunna          Höö                      25 las
                                  Skog och mulebeet got.                            Humblegard          100 stänger
Kiebbetorp                 Vtsäde                          3 1/2 tunna          Höö                     18 laß
                                  Skog och mulebeet god.                           Humblegård          100 stänger
Sätra                          Vtsäde                          6 1/2 tunna          Höö                      30 las
                                  God skog och mulebeet.                           Humblegård          80 stänger
Saaltorp                     Vtsäde                          4 1/4 tunna          Höö                       20 las
                                  Mulebeet och skog god.                           Humblegård           80 stänger
Oolstorpz                   Vtsäde huart åhr            4 tunnor              Höö                      50 las
                                  Skog och mulebeet litet                             Humblegard          100 stänger

(Nästa sida:)

Mörckhulta                Vtsäde                           3 3/4 tunna          Höö                      16 laß
                                  Godh skog och mulebeet och fiske watn.  Humblegård          100 stänger
Wittorp                      Vtsäde                           7 3/4 tunna          Höö                      30 laß
                                  God mulebeet och skogh, wiske watn10 litet, humblegård      100 stänger
Oppeberga                 Vtsäde det ena åhret      5 1/4 tunna          Andra åhret           3 3/4 tunna 
                                  Höö                              70 laß
                                  Skog och mulebeet till nödtorften.             Humblegard          100 stänger
Daall                          Vtsäde                           7 3/8 tunna          Höö                      60 laß
                                  God skog, mulebeet och fiske watn.          Humblegard          100 stänger
Siögetorp                   Vtsäde                           8 5/8 tunna          Höö                      36 laß
                                  Skog och mulebet god, fiske watn litet,      humblegard           100 stänger   
Giöcketorp                 Vtsäde                           6 5/8 tunna          Höö                      30 laß
                                  God skog, mulebeet och fiske watn.          Humblegård          100 stänger
Snåre                          Vtsäde                           4 tunnor             Höö                      20 laß
                                  God skog och mulebeet.                           Humblegard          80 stänger
Brotorp                      Vtsäde                           2 5/8 tunna          Höö                      24 laß
                                  Skoog och mulebeet till nödtorfften, fiskewatn gåt, humblegård 100 stänger   1 Senare blyertsnumrering; endast den första sidan av beskrivningen, som omfattar 5 sidor, är numrerad.
2 D.v.s. gårdar
3 D.v.s. är
4 D.v.s. Utsäde
5 D.v.s.
6 D.v.s. året
7 D.v.s. Vrå
8 D.v.s. åhr
9 D.v.s. åker
10 D.v.s. fiskevatten