C3:351


(Rubrik:) Tårssilla sochn.    

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Söffstadh chronotorp 1/2 ähr 2 örßland.
B.        Vthsädhe j Östergierdet dett ena åhret  8 3/4 tunna        
C.        Vthsädhe andra åhret j Wästergiärdet   12 tunnor      
            Detta hemmanß eng finß igen på
            Skinnlößa afritningh, folio <41>,
            littera D, om höö                                 10 laß        
            Gierdeß höö hwart åhr                         3 laß               

            Till detta hemman ähr skogh till
            giärßle, weedbrand och mule-
            bete effter nödhtorfften, fiske
                                intet.


(Karttext:)

Walltompta egor proxime.
Hansta2 egor på denna sijdhan.
Öde åker
Lindh.
Sand och moojord
Lindh.
Egellstadh egor närmast
Sand och mojord.
Sten bake
Dung jord.
Scala ullnarum.     1 Sidorna 33-34 saknas i jordeboken.
2 Hansta fel för Harsta?