C3:40-41


(Rubrik:) Wäster Rekarne        Tårssilla sochn.         

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Folkestadh chronohemman 2 och ähro
            lijka stora bådhe vthi örßtal, åker, eng
            och alla commoditeter, ähro 9 örßland
            hvardera.
B.        Östergiärdett ett åhrß vthsädhe                          18 1/8 tunna
C.        Wästergiärdett annatt åhrß vthsädhe                  20 3/32 tunnor        
D.        En vrett, lydher till numero 1, vthsädhe                   7/16 tunna
E.         Två vreett<e>r, lydher till numero 2, vthsädhe  1 1/8 tunna
F.         En lijten starrvaldß eng om höö                          12 laß
G.        En starr och hårdvalß eng om höö                      44 laß
            En engeß tegh vthi Skinnlößa eng
            om höö 20 laß, ähr annoterat medh
            numero 9 och finß igen på nästa folio.
            En vrett belägen j Skinlößa och kom-
            mer numero 1 här i byn till, vthsädhe                 3 9/16 tunna       
            och ähr annoterat medh numero 6, finß igen
            på nästa folio.
            Än ett vret belägen vidh Skin lößan
            och lydher till numero 2 här jbidem, vthsäde      1 7/8 tunna
            och ähr noterat medh numero 2, finß och
            igen på nästa folio.

            Än en hårdvalß eng
            ähr och belägen vidh Skin-
            lößa om höö                            12 laß
            ähr annoterat medh numero 8
            och finß igen på nästa folio.
            Till denne by ähr skog till
            giärßell och vedh brand sampt
            mulebete effter nödhtorfften,
            nogott lijtet fiske vthi åån.
            En beteß hage finß ännu
            widh Skinn lößa, ähr noterat
            medh numero 10 och kommer denne
            by till.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.         Skinnlösa chronohemma<n> 1/2 ähr <...> örßland
            och hafver legatt ödhe vthi många åhr och
            ähr nu för tu åhr sedhan af ödhe vpptagitt.
2.         Nårregiärdet ett åhrß vth sädhe                 9 7/8 tunna    
3.         Södhergiärdet annat åhrß vthsädhe           10 3/8 tunna      
4.         En hårdvaldz eng till höö                           12 laß
5.         Noch en hårdvaldz eng om höö                 2 laß
            giärdeß 4 laß hvart ååhr,
            fiske nogott lijthet i åån.
            Mera egor fins här intet mera
            än här ähr annoterat på carta.
            Numero 6, 7, 8, 9, 10 kommer
            alt sammanß Folkestadh till.

A.        En tegh, lydher till Torlunda, höö               10 laß
B.        En tegh, lydher till Tößilja prästegård,
           drager höö                                                 20 laß
C.        En engetegh, lydher till Eskilßtu-
            na härregård, om höö                                20 laß
D.        En hårdvalz eng, kallaß Giästgifvare-
            hagen, lydher till Söfstadh, om höö            10 laß


(Karttext:)

Rotorp på denna sijdhan.
Sand och leerjord.
Sand och leer mylla.
Leermylla
Sand och leerjord.
Hageby på dhenne sidhan proxime.
Daalby egor på denne sijdhan.
Tårlunda egor på denne sijdhan närmast.
Sand och leerjord.
Sten bake
Leerjord
Sand jordh
Leerjord
Leerjord och leermylla
Kialstadh egor på denne sijdhan proxime.
Sank jord.
Toffvig hårdwald
Sand jord
Betes haga med graan skogh.
Hård vald
God starr engh.
Hälleby egor på denna sijdhan.
Hård vald.
Ekeby egor närmast.
Brånnstadh egor proxime.
Star vald.
Torsilla åhn.
Ährna på denna sijdan.

(Blyertsanteckning:)

Författad år 1647 af Johan Larsson Groth