C3:42


(Rubrik:) Wäster Rekarne        

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Åhrby chronohemman 1 ähr
                            8 örß land.
B.        Södhergiärdet medh vreten vthsäde    10 5/8 tunna
C.        Nårrgiärdett annat åhrß vthsädhe        10 3/4 tunna
D.        En sank starrvaldß eng om höö           52 laß 
E.         En starrvaldß eng, lydher till Eß-
            kelßtuna, drager höö                          64 laß
F.         En beteß hage
            Giärdeßhöö 2 laß ena åhret och          3 laß
            dett andra
            Till förbemälte Åhrby finß inga flera
            egor än här ähr annoterat
            på carta, hvarken skogh eller
            annat.


(Karttext:)

Nyby egor proxime.
Prästegårdß egor närmast på denne sijdhan.
Sten bakar.
Mojord
Torßilja egor närmast på denna sijdhan om åån.
Leerjord
Starr
Ör jord.
Leermylla.
Torsilla åhn.
Leerjord
Kerr
Eke skog och enebuskar
Leermylla.
Hård wald.
Starr.
Starr
Kiälstadh egor proxime.