C3:44-45


(Rubrik:) Wäster Rekarne        Tarssilla sochn.        

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kiälstadh chronohemman 1, skattehemman 1, frälße 1/8
B.        Vthsädhe j Östergiärdet till heela byen            37 3/8 tunna
C.        Vthsädhe j Wästergiärdett till heela byen        30 1/2 tunna
D.        En starr och hårdvaldz eng till hela byen, höö  97 laß

1.         Skattehemman 1 och ähr 5 örß land, [hafver]
            hafver i bymål                                               25 allnar
            Vthsädhe i Östergiärdet, littera B                  14 1/2 tunna   
            Vthsädhe j Wästergiärdet, littera C               11 3/4 tunna   
            Höö vthi engen, littera D                               37 1/2 laß
            Vthsädhe j alla 3 wreterna, littera E               5/8 tunna           
            Vthsädhe j wreeten, littera F                         5/8 tunna  

2.         Chronohemman 1 ähr 6 örß land, hafwer j bymål 30 allnar
            Vthsädhe i Östergiärdet, littera B                  17 5/8 tunna   
            Vthsädhe j Wästergiärdett, littera C              13 15/16 tunna    
            Höö alß vthi engen, littera D                          45 laß
            Vthsädhe vthi wreeten, littera F                     7/8 tunna       
            Vthsädhe j wreeten, littera G                         3/8 tunna

3.         Frälsehemman 1/8 ähr 2 örßland, hafver j bymål 10 allnar
            Vthsädhe vthi Östergiärdet, littera B             5 1/4 tunna   
            Vthsädhe j Västergiärdet, littera C                4 5/16 tunna    
            Höö alß vthi engen, littera D                         15 laß
            Vth sädhe j bådhe wreterna, littera H            7/8 tunna       

I.          Denne engeß teegh kommer Torßilia
            prästegård till och drager höö                        2 laß
           
            Till deße hemman ähr ingen skogh,
            ey heller synnerlig mulebete,
            fiske finß nogott lijthet j åån.
            Fleere egor finß här intet mehra.

            Ehn wreet till Åhrby, vtsäde                            1 1/8 tunna 
            noterat littera R. 


(Karttext:)

Torßilja prästegård närmast på denne sijdhan.
Mojord.
Beteß hage
Beteß hage           
Ör, sand och leer jord.
Leer mylla.
Åhrby egor på denne sijdhan.
Örjordh.
Ör, sand och leerjord.
Leermylla.
Dung jord
Hård waldh 19 laß.
Starr, 78 laß.
Betzhaga.
Torsilla åhn.
Ährna egor på denne sijdhan.
Daalby egor proxime.
Folkestadh eng närmast.