C3:6-7


(Rubrik:) Wäster Reekarne        Fårs sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kiälstadh chronohemman 1
            ähr    16 örß land.
B.        Östergiärdett ett åhrß vthsäde          17 tunnor
C.        Wästergiärdett annatt åhrß vthsäde  21 5/8 tunna
D.        En lijtten hård walß eng höö             16 laß
E.        En lijtten hårdwaldß eng om höö        8 laß
F.        En starr waldz eng om höö                8 laß
Gx.      En wreett, ähr belägen wijdh
           Skogztorp hamber        Vthsädhe      3 1/2 tunna      

           Detta hemman hafver eng vthi
           Häßlebyeng ihoop medh Fröß
           lunda och Skiulstadh och gå i teg-
           skiffte medh hvar annan
           om höö till denne gård                      37 1/2 laß

            Till detta hemman ähr skogh till
            giärßle och weedbrandh sampt
            mulebeett wedh Häßleby
            engen. 


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A1.       Skiulstadh skathehemman 2 ähro
            bådhe lijka stora i bådhe i örßtal, åker,
            eng och alla commoditeter, ähr 8 örßland hvart dera.   
B2.       Nårregiärdett ett åhrß vthsädhe        28 1/16 tunna
C3.      Södhergiärdett annatt åhrß vthsädhe  21 1/2 tunna
D4.      En wreett vidh Skogz torpß hamber   4 1/4 tunna
E5.       En lijtten hårdwalß eng om höö         8 laß
            Vthsädhe vthi samma eng                  1 1/8 tunna   
F6.       En lijtten starrvaldß eng om höö        6 laß
G7.       En hårdvalß eng om höö                   64 laß
H8.       Noch en starrwaldß eng om höö       16 laß
            Deße hemman hafva eng ihoop medh
            Frößlunda och Kiälstadh vthi Häßleby
            engen och liggia i tegskiffte medh
            hwarandra, drager höö                      25 laß
            Finß och en teeg vthi samma eng och
            lydher hijtt till Skiulstadh och ähr an-
            noterat medh littera B på nästa folio   4 laß

            Deße hemman haffva
            skog till giärsle och
            wedhbrand sampt
            mulebete effter nödh-
            torfften, fiskevatten
            vthi åån sampt quar-
            nestelle dett som
            skiönt ähr.


(Karttext till Källsta:)

Frötz lunda egor närmast
Släth hårdvaldß lind om höö, 2 laß
Hunstadh egor proxime.
Sten och talbusker
Tallbusker.
Godh leerjord.
Starr
Godh leerjord och lermylla
Tompter
God hård valdz engh.
Skiulstadh egor på denne sijdhan
Leerjord
Leer<mylla>
Hårdwald
              
                                    
(Karttext till Skjulsta:)

Om höö 4 laß
Kiälstadh egor på denne sijdhan.
Om höö 4 laß.
Leerjord.
Sandiord
Starr
God hårdwald
Leermylla
Dung iord
Hårdwald    
Leermylla
Leer jord.
Torsilla åhn.
Steen och buskar
Beteß haga.
Beteß haga.
Steen bache
Skiulstadz
Sandmylla
Wilstadh egor på denna sijdhan om åån.
Leerjord.
Starr, små
Kiälstadz
Skogßtorp hamber smedior

(Senare blyertsanteckning:)

1647 Johan Larsson Groth