C3:651


(Rubrik:) Wäster Rekarna.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Cappelans gården ähr en vthjord och
            ärh icke ännu i nogott örßtal lagd
B.        En vreet dett ena åhret, vtsäde         1 1/4 tunna
C.        En vreet annat åhrß vthsädhe            2 tunnor
D.        En hårdvalß eng om höö                 10 laß

E.         Klåckaregården ähr en kyrkiojord.
F.         En vreet vthsädhe                            2 tunnor
G.        En vreet, såß andra åhret, vtsäde      7/8 tunna
H.        Noch en lijthen wreet, vthsäde          1/4 tunna

            Mera lägenheter finß här jntet
            till kyrkio jorden, hvarken
            eng eller skog.
            Sandiord finß j alla vreterna.

NB.     Denne eng kommer den gården
            i Öflingby till som hafver sina egor
            sägerskilt för sig siälf om höö          26 laß


(Karttext:)

Starvald
Tunbo kyrkia.
Hård vald.
Öflingeby egor närmast
Skytting egor proxime.
Smedby egor närmast
Scala ullnarum.

(Senare anteckningar:)

Tunbo sochn
Tunbo sochn                                   


1 Sidorna 63-64 saknas i jordeboken. Se kommentar av senare hand s. 62.