C3:66-67


(Rubrik:)     Tunnbo    sochn.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.         Öflingeby cronohemman 1, frälsehemman 1 1/2,
            frälse vthjord 1.
2.         Vthsädhe till hele byn j Nårrgärdet                           22 1/8 tunna
3.         Södhergärdet vthsäde till hele byen                          23 3/16 tunna         
4.         En vrett, såß medh Nårrgärdet, vthsäde till byn        7 15/16 tunna
5.         En wrett till hele byn, såß medh Nårgärdet, vthsäde  1 15/16 tunna
6.         Noch en vreett, såß jhoop medh
            Sörgärdet, vthsäde till hele byen                               1 15/16 tunna
7.         En vrett till bådhe frälsegårdarna, vtsäde                  1 1/8 tunna 
8.         En lithen vrett till frälse vthjorden                                9/16 tunna
9.         Noch en wrett, lydher till badha fräl-
            segårdarna och såß medh Södhergärdet, vthsäde      9/16 tunna
10.       En hård waldz eng till helebyn, höö                            <...>
11.       En hage, kommer frälse vthjorden till,
            om höö                                                                     2 laß
12.       Eng starr och hård vald om höö                                 6 laß
                                            Summa höö alß                         <...>

A.        Cronohemman 1 ähr 6 örß land, hafver j bymål        72 allnar
            Vthsäde j Nårrgärdet numero 2                              10 3/16 tunna
            J Södhergärdet numero 3 vthsäde                           10 9/16 tunna
            Vthsäde j vreten numero 4                                       3 5/8 tunna
            Vthsäde j vreten numero 5                                       7/8 tunna
            Vthsäde j vretten numero 6                                      7/8 tunna
            Höö j engen numero 10                                            <...> laß
            Höö j engen numero 12                                            2 3/4 laß
            Mera lägenheter finß intet till
            detta hemman.

B.         Frälsehemman 1/2 är 3 örßland, hafver j bymål        36 allnar
            Vthsäde j Norrgärdet numero 2                               5 3/32 tunna
            Vthsäde j Sörrgärdet1 numero                              5 5/16 tunna
            Vthsäde j vreten numero 4                                     1 13/16 tunna
            Vthsäde j vreten numero 5                                      7/16 tunna
            Vthsäde j vreten numero 6                                      7/16 tunna
            Vthsäde j vreten numero 7                                      9/16 tunna
            Vthsäde j vreten numero 9                                      9/32 tunna
            Höö j engen numero 10                                           <...> laß
            Höö j engen numero 12                                           1 1/2 laß

C.        Frälsehemman 1/2 ähr lijka stort medh littera B
            bådhe j åker, eng och alla commoditeter.

H, I, K, L.    Alla deße delar komma öster-
            ste gården i Öflinge by till och fin<s> der
            om vidare relation där hoß siälfva
            afritningen på näste folio.

            En frälse vthjord ähr 1 örß land,
            hafver j by mål 18 allnar, kommer
            hanß G. N. canseleren till.
            Vthsäde j Norrgärdet numero 2      1 3/4 tunna
            Vthsäde j Södhergärdet numero 3   2 tunnor
            Vthsäde j wreten numero 4              11/16 tunna
            Vthsäde j wreten numero 5              3/16 tunna
            Vthsäde j wreten numero 6              3/16 tunna
            Vthsäde j wreeten numero 8            9/16 tunna
            Höö j engen numero 10                   <...> laß
            Höö j engen numero 12                   1/4 laß
            Höö j hagen numero 11                   2 laß

            Till den förskrefne by finß tarfve
            skog och mulebete effter nödh-
                        torfften.


(Karttext:)

Leerjord.
Hußeby egor närmast.
Sandjord.
Leer jord.
Bärga egor proxime
Scala ullnarum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Sörrgärdet ändrat från Norrgärdet.