C3:68


(Rubrik:) Wäster        Rekarna     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Österste gården j Öflingeby cronohemman 1,
            hafver alla sina egor för sig siälf sägert1
            j från de andra gårdarna, vndantagan-
            deß en eng om 26 laß höö, hvil-
            ken eng finß igen folio <65>, littera NB.
            Detta hemman ähr                                 7 örßland
B.        Östergärdet ett åhrß vthsäde                  15 1/2 tunna           
C.        En vreett, såß samma åhr, vthsäde          1 3/4 tunna
            Höö där jbidem                                     4 laß
D.        En lijten hård valdz eng om höö              6 laß
E.         Nårregärdet, såß andra åhret, vthsäde   9 1/8 tunna
F.         Södhergärdet, såß  samma åhr, vthsäde 5 tunnor
G.        En lijthen hård valdz eng om höö             6 laß
            Noch en eng finß igen hoß Cap-
            pelanß bordett, folio <65>, littera NB,
            om höö                                                  26 laß
H.        En enge teeg inne medh Öflinge
            byen om höö                                          2 laß
I.          Der jbidem en teeg om höö                    1 laß
K.        Vthsäde på samma teeg                          1/2 tunna
L.         En teeg deer sammestädeß, höö             1 1/2 laß
            Skog och mulebete i hoop medh dee
            andre 3 gårdarna i boolbyen.


(Karttext:)

Hußeby egor proxime
Bake
Kiär
Leer och sand jord.
Sten bake
Leer och moojord.
Leer mylla.
Löffsta egor på denne sijdhan.       


1 Dvs. särskilt.