C3:70-71


(Rubrik:) Wäster        Rekarna.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Wästerby cronohemman 2, hvardera 4 örßland
            ahro1 lijka stora vthi åker, eng och alla
            commoditeter och lägenheeter.
B.        Nårregärdet ett åhrß vthsedhe                         17 7/8 tunna
            belöper sigh på hwartdera vtsäde                    8 15/16 tunna
C.        Södhergärdet annatt åhrß vthsäde                  19 3/16 tunna
            belöper sigh vthsäde på hvart hemman            9 19/32 tunna
D.        En starvaldz eng, lydher till numero 1, höö      16 laß
            Vthsäde jbidem till numero 1                         1 1/4 tunna
E.         En starr valdz eng, kommer numero 2 till,
            om höö                                                           6 laß
            Vthsäde jbidem till numero 2                           13/16 tunna
F.         En hårdvaldz eng, kommer numero 2 till, höö 8 laß
            Denne by hafver och eng på näst före-
            gående folio, littera G, om höö                        81 laß
            Denne by hafver och en eng på
            näst effterföljande folio, littera H,
            om höö                                                           36 laß
            Höö på hvart hemman åhrligen                         73 1/2 laß
            Skog och mulebete effter nöthorfften,
            fiske watten vthi Galten.


(Karttext:)

Stenbake
Leerjord.
Mählhammarß egor proxime.
Leerjord
Sten bake
Sandiord.
Leerjord.
Leerjord.
Broby skogh närmast
Betes hage
Biörke leera.
Scala ullnarum.               


1 D.v.s. ähro