C3:78-79


(Rubrik:) Wäster        Rekarnna.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Löffsta1 cronohemman 1 ähr 12 ör och 2 penningland
B.        Wästergärdet ett åhrß vthsädhe           17 1/2 tunna
C.        Östergärdet annatt åhrß vthsäde         14 11/16 tunna
D.        En vreett, såß medh littera C, vthsäde  1 5/8 tunna
E.         En hård valß eng finß och där
            samme städeß igen om höö                  40 laß
F.         En starvaldz eng om höö                      60 laß
G.        En starvaldz eng om höö                       28 laß
                                              Summa höö      128 laß

            Till detha hemman finß tarfwe skog
            och mulebete, fiske nogott litet
            j Blackfiälen.
            Giärdeß höö dett ena åhret                  4 laß
            Dett andra                                          2 laß

H.        Skogen cronotorp och ähr skattlagt
            af giärda torp af Löfsta egor, intet
            lagt j örß tal annu2.
I.          En vret vthsädhe dett ena åhret                 1/2 tunna
K.        En vrett andra åhrß vthsäde                      1/2 tunna
L.         Hård waldz eng om höö                          5 laß
            Vthsäde jbidem                                        1/8 tunna
            Giä<r>deß höö ett åhr 1 laß, dett andra   1/2 laß
            Skog och mulebete effter nödhtorfften.


(Karttext:)

Garnß egor proxime
Sten bake
Öster Löffsta egor närmast.
Leer och sand jord.
Lerjord.
Öflingeby egor närmast.
Scala ulnarum.      


1 Ovanför Löffsta tillskrivet Wäster med blyerts
2 D.v.s. ännu