C3:81


(Rubrik:) sochn.     

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Smeby hemman 2
            frälse vthiord     1
B.        Nårregärdet ett åhrß vthsäde      21 9/16 tunna
C.        Södhergärdet annat årß vthsäde 32 13/16 tunna
D.        En vrett, lyder till numero 1         1 3/16 tunna
E.         Och en wrett till numero 1          1 5/8 tunna
F.         En hårdvaldz eng höö alß             64 laß
G.        Noch en hårdvaldz eng hö alß       48 laß
H.        En vreet, lydher till numero 2        13/16 tunna

Numero 1. Skatthemman 1 och ähr 8 1/2 örß land,
            hafver j bymål                      76 allnar
            Vthsädhe j littera B              <...>
            Vthsäde j littera C               <...>
            Höö j littera B                     8 1/2 laß
            Höö j littera C                     8 1/2 laß
            Vthsädhe j vreten littera D   1 3/16 tunna
            Vthsäde j vreten littera E     1 5/8 tunna
            och deße vreter såß j hop medh
            Södhergiärdet littera C.
            Höö j engen littera F            34 laß
            Höö j engen littera G            25 1/2 laß
            Detta hemman hafver 2 vthjor-
            der, en ähr vthi Hage by
            och finß igen på folio <...> och
            ähr 2 örß och 10 penning land,
            ähr och så lijka stor vthjor-
            den medh Hageby hem-
            manett och finß wijdha-
            re relation der om på
            siälfva Hageby afritning.

2.         Numero 2, cronohemman 1
            och ähr 6 1/2 örß land,
            hafver j bymåhl                    58 alnar 
            Vthsäde j littera B               <...>
            Vthsäde j littera C               <...>
            Höö j littera B                     6 1/2 laß 
            Höö j littera C                     6 1/2 laß
            Höö j engen littera F            26 laß
            Höö j engen littera G           19 1/2 laß
            Vthsäde j wreten littera H    13/16 tunna

3.         Denne vthjord brukaß af en på
            Tunnboååß och kommer hanß
            G. N. canselären till, samma
            frälse vthjord ähr 1 örß land och
            ligger j tegskiffte medh byn,
            hafver j bymåhl                    8 allnar 
            Vthsäde j littera B               <...>
            Vthsäde j littera C               <...>
            Höö j engen littera F            4 laß
            Höö j engen littera G            3 laß
            Giärdeß höö åhrligen            1 laß

            Numero 1 hafver ännu en vthjord
            hvilken finß igen medh präste-
            gården på Munkhamarß afritning
            folio <...>, littera <...>
            och kallaß Brunß hageß jorden,
            hvilken vth jord ähr 1 örß och 8 penning land.
            Vthsäde på de siu åkrar [j]
            som finnaß annoterade med littera <...>,
            höö j Brunß hagen där samestä-
            deß littera <...>                   20 laß
            Höö ännu j en lijten eng littera <...>
            om                                       2 1/2 laß
            4 tegar hafver vthjorden j
            Stor engen der samestedeß
            littera <...> om höö             4 laß
            Fiske i Brunßsiön.

            Tarfveskog och mulebete finß
            till ofvanbemälte Smeby effter
            nödhtorften.


(Karttext:)

Betes hagar
Skyttinge egor proxime
Betes hagar
Sand jord
Tunnbo ååß egor närmast.
Leer mylla
Dung jord.
Leer jord
Moo jord.
Beteß hage
Beteß hage                                  
Beteß hage                                  
Scala ullnarum.