C3:891


(Rubrik:) Åkers häredt och Åker sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här tager Råckesta åker emot, krone 1.
Lind
Har2 möter Solbärga ängh, krone 2, skatte 1
Tomt
Moiord
Broby krone 2 halffva
By ängien till Broby, slätt och sänck iblandh och tämbligh bärandhe
Jäsiordh
Här tager Fårrßa åker och ängh emot, krone 1
Ekebacka
Här tager Kuarenbärga åker emot, krone 1
Lindh
Betz haga till Broby
Här tager Ökna åker emot, krone 2.
1 Sidorna 85-88 saknas i jordeboken. Se anteckning av senare hand s. 84.
2 D.v.s. Här