C3:96


(Rubrik:) Åkers häredt och Åkers sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Betz haga till Nor gården och Söör gården med bärgh wthi
Här tager Skäffue skogh emot.
Når ängien till Järesta, skarp hård wall iblandh och tuffuigh
Här tager Skäffwe ängh frelße 2 <emot>
Tompt
Lind
Järesta
Trägå<r>d
Trä gårdh
Nårgårdz haga
Li<n>d
Leriordh
Millan gårdz haga
Når gårdens haga
Sör gå<r>dz
Millan gårdens haga
Ler iordh
Söör gårdens gräs haga
Stor ängien till Järesta, skarp hård wall iblandh och tuffuigh.
Kärr ängia till Järesta, slätt och sänck iblandh
Här tagher Lidha ängh emot, frälse 2.
Oxesiön
Lind
Här tager prästegårdtz ängh emot.