C4:100-101


(Rubrik:) Desse ähre uthi Villåttingz häredt och Dunker sokn belägne, affmätte 1637
 
Mortorp krone fierdels
 
Först befunnit vthsädhe sub littera B
på första gärdet 2 ½ tunna.
Andra ähr tilräknat sub zyphra 12
4 ½ tunna i bägge giärden sandjordh.
Ängh[1] 80 laß medelmåttigdt höö sub
zyphra 16
Tämligh ander lägnheet med fiskie
skogh och betzmark, intet straffnandes
nödtårff, quarn höst och våår
 
(Karttext:)
 
Sand jordh i bägge gärden
Lindh
Lindh
Skogh och bärgh
Siö ängh kärret till Mortorp slät och något sänk
Skogh och bärgh
Hemängien till Mortorp hårdh vall och sänk
Quarn ängen till Mor tårp slät
Scala ulnarum
 
(s. 101)
 
Offver nälen krone fiärdedels
haffuer åker på första gärdet nämligh
2 tunnor sub zyphra 8
Andra tillräknat uthsädhe sub 4
zyphra 2 5/8 tunna i bägge sändjordh
Ängiar aff ond och god vall till
räknadhe 37 laß sub H littera
 
Lika lägnheet med Mortårp i fiskie
och skogh jemväl quarn höst och
vår
 
(Karttext:)
 
Siöandes kärret till Offver nälen
Måße
Skönt bethe
Slätt styke
Tiock skogh
Sandjord i begge gärden
Till Öffver nälen ängh
God ängh
Lacus Nälen
Skogh
Ladängen till Öffver nälen
Hålmen till Offver nälen dy botn med måsvalder
 
(Under karttexten:) I numero 4


[1] Angh ms