C4:103

Wthi Willåttings häredt och Malma
sockn belägit denne by, Äckar tårp
skatte ½ gärdz benämbd.
 
Fförst ähr befunnit sub zyphra 2 i Öster gärdet
tunneland 5 ½ mojordh.
 
Andra gärdet sub 3 zyphra 4 tunnor
lerjord i söder Summa ähr 9 ½ tunna
 
Ängh medelmåttigh god till 38 laß och
zyphra 4 demonstrerar
 
Nödtårfftigh skogh och mark aff bålbyernes
skogh och ähr belägit nästan emellan Naffvesta
och Bråhåffde mitt i skilnan
 
(Karttext:)
Kärr
Måßa
Hård vals ängh med stubbar ibland till Akartårp
Effter linien och rörgången bör med rätta hele så när denne ängh liggia till Brå håffde
Bärande hård valls till Aker tårp
Och denne åkeren som skilnan vtvisar bör liggia till Naffvesta
Detta fiske vatn lyder till Naffvesta
Scala ulnarum