C4:104-105


(Rubrik:) Willåtingz häredt och Dunker[1] sokn belägit, affmätt 1637
 
Ekeby 2 gårdar skatte och haffva huar-
thera 3 ½ öresland
 
Fförsta gärdet vthi nårr ähr vthsädhe som blifuer på-
peckat figuren aff littera D 14 ½ tunna
 
Det andra sub E littera vthräknat tunnelandh
12 ¾ tunna lerjordh i bägge gärden[2] i
väster nårr belägit
                                Summa ähr 27 ¼ tunna
 
tillsammans räknat och när
man vill kan man halffvera både åker och ängh effter huar och ens quotam
 
Ängiar aff ondh och godh vall till räknade
113 laß sub litteris H i hoop räknat
 
Godh mulebeth och tarffue skogh nödtorfftigdt
fiskie i Skundern
 
(Karttext:)
Alkärret till Ekeby med måßa vald och litet skogh i blandh
Quarn enges ängh emottager
God bärande
Bergh
Skogh
Quarn ängen slät hård[3] vall
Scala ulnarum
Kärr Diup viken hård vall
Tiänligh till åker
Hård vals ängh med stubbar ibland
Slätt
Hagen något stubbigh ängh
Lind
Tiänlig till åker
Släät och sänk ängh
Stubbigh hård vall med tunn biörke skogh
Moojord med lera ibland
Lind
Lerjord
Lind
Bärgh
Ekeby
Här utan förr ähr siön Skundrn
Kalffhaga
Slät hård vall
Hårdvall[4]
Malm kärret slätt och sänkt


[1] Dunker efter korrigeringar ms
[2] garden ms
[3] hard ms
[4] Hardvall ms