C4:108-109


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Dunkers sokn belägne affmätte 1638
 
Dunkers by 3 gårdar, 2
krone och en frelse, den ena
krone ähr heelgärdz huilken hafuer
4 stänger på tegen, den andra
krone ähr halffgärdz och hafuer 2 stänger.
Frelse hafuer 5 stänger och en halff aln och
befinnes vthräkningh som föllier
 
Vthi det ena gärdet haffua alla tre gran-
narna åker för sigh och ähr alenast kronejorden
till bägge gårdarna från dragne huar för sigh, fförst

1                    haffuer 4 stångh teegen sub littera L med en
                      liten vreet 3 6/8 tunna
 
2                    haffuer 2 stångh teegen i bemälte[1] gärdet och
                      zyphror 16 vthvisa med sina vretar här till
                      sub zyphror samma 3 5/8 tunna
 
3                    Andra gärdet ähr befunnit vthsädhe till
                      alla tre gårdarna nämligh 11 tunnor aff huilka
                      komma 4 tunnor till 4 stångh tegen och tuå till 2 stångh tegen
                      sub zyphra 12
 
4                    Treedie gärdet hafuer vthsädhe 17 ½ tunnor aff
                      huilka komma till 4 stång teegen 6 tunnor och till
                      2 stångh teegen 3 tunnor sub littera D frälse ifrån
 
Ängiar i hoop räknade
till alle tre 152 laß[2] aff
huilka taghes till fyra stångh teegh
56 laß, till 2 stångh teegh
28 laß aff ond och god vall
sub S littera
 
Här öffver till 4 stång teegen en särdeles
ängh om 9 laß sub C littera
 
Sub F till 2 stång tegen 2 ½ laß
 
God mulebeth och skogh, galfiskie i Dunkern
 
 
Bremåssan ¼ dels krone
belegit på bägge krone
??? i Dunkers by.
 
Befunnit först vthsädhe sub E littera
1 3/8 tunna
 
Sub I littera det andra gärdet
vthräknat och befunnit till
tuå tunnor mojord både
 
Äng sub T littera 23 laß
medelmåttigdt[3] höö, brukar
samma lägnheet Dunkers by
i mark och skogh.
 
(Karttext:)
Hårdvall till Bremåssen
Kärr till Bråmaßan
Kärr
Måß[a]a
Haga till f<r>else och mellan gården
Lyder till mellan gården
Till lillegården
Till lillegården mojord
Haga till lil gården
Skogh och bärgh
Näs skatte och krone egor emot
Backa
Tårp ängen till Dunkerby mykit toffvigh
Detta lyder till mellan gården ähr stark lera
Lind
Lyder till lille gården
Till lille gården
Mojord
Prestegårdz åker och ängh emot
Galgrina till Dunkers by sänk
Scala ulnarum
Backa
Skarp hårdvall litet skogh iblandh
God ängh


[1] bemalte ms
[2] Troligen laß ms, korrigerat från laff som det synes
[3] medelmattigdt ms