C4:116-117


(Rubrik:) Vthi Villåttingz häredt och Dunker sokn belägne affmätte 1638
(Senare tillskrivet:) And. Samuelson
 
Kulla 2 gårdar, en skatte den
andra krone, skatte hafuer 3 ½ öres
landh, krone 3 örtugelandh, till
stångtaal skatte hafuer på sin teegh
5 stänger och krone 4 stänger
huilka haffwa vträkningh som
föllier.
 
Fförst haffver skatte effter sitt
stångtaal vthsädhe aff 10 tunnor
och några quadrater öffver, från krone
5 1/8 tunna sub A littera
och krone sub samma littera 4 1/16 tunna
i samma gärdet, stark lera i bägge,
deet andra gärdet haffuer i sigh
till skatte och krone i hoop 10 5/8 tunna
sub B littera
 
Als ängh i hoop 74 laß aff måss
vall sub zy<p>hra 9
 
Här öffuer[1] haffua dee ett styke i måßan
huar effter sitt stångmål och der effter
vthagit quadrater, skattes ähr 15 750 quadrater,
krones 35 900 quadrater. För ängh bärgas
en täppa till krone gården sub zyphra 8,
såås 5/8 tunna på
sub V littera
 
Skatte hafuer där
emot en sub X littera
om 6350 quadrater
 
Godh mulebeth
och skogh, intet fiskie
 
(Rutan s. 117:)
Alm kronegård en och ligger
för 3 öres landh i jordeboken.
 
Befunnit vthsädhe[2] sub littera N
till 6 tunelandh, stark lera i
gärdet som tegarna vtvisa jempte
littera <N>
Det andra gärdet tilräknat och
befunnit sub P littera 5 7/8 tunna
samma jordhmånn
                               ??? 11 7/8
 
En ängh om 8 laß som krone gården
hafuer för sigh sub littera B
 
I Stor ängen haffuer bonden i Alm
5 stänger och frelse i als nääs 4 stänger
aff huilken ähr Alm effter sitt
stångtaal tilräknat från frelse
aff summa 77 laß 42 laß
sub littera G
 
Elack mulebeth sampt skogh,
intet egit fiskie
 
(Karttext:)
Skogh och backa
Inhägna bete i ängien
Kulla
Kärr
Backa
Starkjord  
Kronegårdz stycke
Backa
Backa
Alm
Lindh
Måßan till Kulla släät[3] och måßigh iblandh
Hålms ängh[4] emot
Skarp hård vall
Sänk och släät ängh
Backa
Hård vall med tunn skogh iblandh
Scala ulnarum


[1] offuer ms
[2] vthsadhe ms
[3] slaat ms
[4] angh ms