C4:118


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Dunkers sokn belägit[1] affmätt 1638
 
Häsleby skatte 7 öres landh jordh
befunnit vthsädhe i forste gärdet[2] sub
littera G i når belägit 8 tunnor
Vthi det andra sub H littera befunnit
tunneland 9. Stark lera i bägge gärden.
Ängh tilräcknat medelmåtigdt höö
73 laß sub litteris K
Nödtorfftigdt fiske, skogh och annor lägnheet samledes
 
(Karttext:)
Nårrängien till Hasleby litet skogigh
Alms krone egor tager emot
Lind
Siön Dunkern
Lind
Lindh
Stark lerjord i bägge gärden
Quatala ängh emot ähr[3] frelse
By ängen litet sank till Hasleby
Bärgh
Backa
Giöle
Hård[4] vall
Henängen till Häsleby både måßigh och skogigh


[1] belagit ms
[2] gardet ms
[3] ahr ms
[4] Hard ms