C4:122-123


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Flens sochn affmätt 1636
 
                Notarum Explicatio
 
9 Numero      Fleen två gårdar, en
                     ähr skatte, den andra chrone,
                     vthi stång mhål haffwer
                     chronegården 6 stänger och
                    den andra 5 ½ stänger sampt en
                    aln med på huar teeg. Deße
                    haffva åker huar för sigh,
                    sammaledes ängh, allenast uthi
                    3 små ängiar haffva dee huar
                    med annan tegskifftes, chrone
                    gården haffver 6 ½ öresland,
                    den andra 6 öresland
 
 
A littera                               Skattegårdz vthsädhe ähr först
                                            befunnit 5 ½ tunna.
 
B littera                               Det andra 6 tunnor wälbru-
                                            kat jord
 
C littera                               Chronegårdz första åker befunnit
                                            vthsädhe 10 tunnor.
 
D littera                               Deet andra 7 ½ tunna.
 
E littera                                Skattegårdz alena ängh vth-
                                           räknat till 58 laß
 
F littera                                Chronegårdz alena 35 laß.
 
G littera                               Aff teeg skifftes ängiarna ähr
                                           till skatte räknat 22 laß.
                                           Ibidem chrone 24 laß sub
                                           ijsdem litteris.
 
                                           God skoog och mulebet, gått fiskie
                                           i tuå siögar. En nödtårfftig quarn
                                           till skatte gården
 
H littera                               Skattegårdz wreet 1 ¼ dels tunna.
 
I littera                                Chronegårdz 7/8 tunna.
 
                    Notarum Explicatio
 
10 zyphra      Östertårp ähr ¼ deels skatte.
 
K littera         Östergärdz wthsäde 4 ½ tunna.
 
L littera           Det andra åhrs wthsädhe be-
                       funnit till 3 tunnor, lerjord
                      i bägge åkrarna
 
N littera        Till 40 laß höö aff medel-
                     måttigh wall, föga tarffve
                     skogh, mulebeth och fiskie, kan
                     finnas lägenhet att förbättra[1]
                     med ängh[2] wid den sidan
                     som gränsar[3] hoos pårs kär-
                     ret[4]
 
(Karttext:)
Hårde vall
Eke backa
Kiär
Ängh bärande till Öster tårp 117 504 quadrater
Kiär 129 200 quadrater
Bergh
Hård vall 321 290 quadrater
Kiär
Betz haga
Till den mindre gårdens[5] ängh 328 250 quadrater
Betz haga till den store gården
Sänch ängh lyder till Öster tårp
Oresta skatte ägor möta
Prestens sacelani ängh 39 600 quadrater
Skattegårdz ängh bärande kallas Ny ängen
Här hafua Flens gårdar teghskijftes hård vall med ekeskogh 14 350 quadrater
Siön Biuren
Hårdh wals ängh medh bergh 126 000 quadrater
Iänlagt[6] åker täppa till krone gården
Flens by
Godh ängh 824 260 quadrater
Lindh
Skattegårdz kalfftäppa[7]
Skogh, bergh
Slät ängh 221 400 quadrater
Ängh
Sacellani ängh


[1] forbättra ms
[2] angh ms
[3] gransar ms
[4] karret ms
[5] gardens ms
[6] Ianlagt ms
[7] kalfftappa ms