C4:132-133

(Rubrik:) Vthi Will åttingz häredt och Mälösa soken belegit affmät[1] 1637
 
Suntårp skatte ½ gärdz
hafuer åker sub Q littra på första
gärdet 3 6/8 tunna
 
Det andra befunnit vthsädhe på noterat
medh O 3 5/8 tunna
 
Ängh till 47 laß noterat medh
R, gått fiskie, skogh och mulebethe
 
Mädelösa by 3 gårdar, 2 gårdar
skatte, en frelse, den enne skatte gården hafuer
7 öres landh och tager halff parten emot
både dee andra i åker och ängh, den an-
dra skatte hafuer 4 öreslandh lijka med frelse
 
Så ähr först till store gården befunnit effter
däß örtal 11 tun<n>or sub littera G och
i wäster belägit till mellan gården aff
samma gärdet från frelse 5 ½ tunna sub eadem
littera, lerjordh i bägge
 
Det andra gärdet sub H littera till store
gården och i öster nårr belägit, befunnit uthsädhe
12 tunnor, till mellan gården aff samma
gärdet 6 tunnor
 
Ängh als ondh och godh sub K litteris till
både skatte gårdarna, ifrån frelse 205 laß,
stor gården 143, mellan gård 63 laß. Skogh,
fiskie och mulebeth till nödbehoff. Quarn
och så till kapellans gården i huart gärde, widh paß
1 tunnelandh märkt medh P bäggeß och
där till några laß ängh i hoop medh sin
kiörkherdeß ängh, noterad med E ängen
 
(Karttext:)
Scala ulnarum
Till mindre gården i Mälösa, heeter Teigiöle
Hårdwals ängh till store gården i Mälösa vid nampn Tårpet
Betz mark här netanföre
Lacus Mädellösa
Körkia


[1] affmat ms