C4:140-141


(Rubrik:) Vthi Will åttingz häredt[1] och Mälösa[2] sokn belägie, affmätt 1637
 
Staff 1 skatte, ligger för 2 öres landh och
tuå[3] penningelandh sampt en
vth jord om 4 penninge landh, huil-
ken aff ålder inne i åker och ängh
legat hafuer.
 
Först ähr befunnit på wäster gärdet vthsädhe
och littera D demonstrerar figuren, nämligh
med vthiorden och bysens åker 8 ¾ tunna
 
Deet andra vthi söder befunnit vthsäde
sub littera H 6 7/8 tunna med vthiorden
 
Ängiar onde och gode i hoop till Staff ähr 106 laß
sub G litteris
 
Ffiskie, skogh och mulebeth till nödtorfften, sam-
maledeß quarn
 
(Karttext:)
Staffz by
Deße ähre kalfftåmpter
Lacus Ryskin
Heemängen
Gräshagen
Staffz siön
Scala ulnarum
Myran vidh nampn
Dätta wisar kärret, ähr såsom en ander ängh bärande[4] men det häffdaß intet till ängh
Ulsundet


[1] haredt ms
[2] Mälosa ms
[3] tua ms
[4] barande ms