C4:152-153

(Rubrik:) Wthi Willåttingz häredt och Mädelösa sokn belägne affmätte 1637
 
Flenemo skatte 2 gårdar
och hafua lijka stoor teegh, ligger
i jordeboken för öres landh huarde-
ra, nämligh 4 öres landh
 
Fförst befunnit vthsädhe på gärdet
i öster söör 12 ¾ tunna sub C littera
 
Sub D littera i öster gärdet 10 tunnor
både i hoop
 
Ängiar[1] sub E litteris onde och gode
förslagne till 203 laß både[2] i hoop
 
Godh skogh och mulebeth, tämligit fiskie
i Örhamaren. God lägnheet höst och
wår till quarn nu öde
 
(Karttext:)
Måßa
Måßa
Detta ähr tiänligh til åker
Måßa
Scala ulnarum


[1] Angiar ms
[2] bade ms