C4:18-19


(Rubrik:) Desse affmätte byer medh tårp ähre belägne vthi Viby hålms lään och Årdala sokn, delinierade 1636.
 
M. littera        Näsby 2 gårdar, 1 frelse och 1 krone,
                      huilka haffua lijka stoor teegh både i åker
                      och ängh ähre tilhopa 12 öreslandh
 
Först sub littera A giärdet vthi Östersör aff summa
och quadrater 203 461 tilräknat 14 tunnor och 7861 quadrater
lerjordh här ifrån till crone 7 ¼ tunna subtraherat.
Item det andra vthi wäster aff quadrater 195 301 till
räknat både gårdarna 13 7/8 tunna[1] [quadrater] aff huilka ähre
crone gården tilreknat 6 7/8 tunna örjordh sub B och
875 quadrater öffver till huardera                                                                                                                                                      
                                Summa till crone ähr 14 1/8 dels tunna
 
Ängiar tilräknat cronegården littere C påpeka
51 ½ laß medelmåttigdt höö aff summa 103 laß både i hoop.
Gått fiskie, elack skogh och mulebeeth
 
(Karttext:)
Här tager Ökentårp emot
Lång ängen
Suart ängen
Här tager Skalby krone ägor emot
Kärr
Här tager Lacus Båffuen vidh
Näsby
Lindh
Bafu ängen
Här och Båffven
Scala ulnarum


[1] Härefter överstruket 301 ms